285/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
ikona P
Číslo předpisu 285/2009 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 1. 11. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. XVIII a XIX nabývají účinnosti dne 1.1.2010.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 21/1992 Sb., 337/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 634/1992 Sb., 6/1993 Sb., 87/1995 Sb., 219/1995 Sb., 29/2000 Sb., 120/2001 Sb., 229/2002 Sb., 257/2004 Sb., 62/2006 Sb., 70/2006 Sb., 182/2006 Sb., 120/2007 Sb., 253/2008 Sb., 254/2008 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 323/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
Změny:

 • Změna v §5d, §20b, §20c, §38, §38a a §41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13b a §25b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §44, §44a (změny),
  • §46e se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11d a 11e zrušuje.
 • Změna zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3 (změny),
  • §3a až §3c se zrušují,
  • §3d, §3e (změny),
  • §3f a §3g se zrušují,
  • §3h, §7, §8, §22 (změny),
  • §23 se zrušuje,
  • §24 "Zrušení registrace" - nové znění,
  • §24a až §27 (změny),
  • §30 - nové znění,
  • §30a (změny).

Čl. V - Přechodné ustanovení
Žádost o udělení devizové licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou nebo k poskytování peněžních služeb, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o povolení k činnosti platební instituce podle zákona upravujícího platební styk, ledaže s tím žadatel do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vysloví nesouhlas. V řízení o žádosti se dále postupuje podle zákona upravujícího platební styk.

 • Změna v §54a a §567 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §339 - nové znění,
  • §708, §715, §715a, §716 (změny).
 • Změna v §1, §3, §9 a §19 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX - Přechodné ustanovení
Instituce, která dosud nebyla povinna splnit informační povinnost stanovenou v §19 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna splnit informační povinnost stanovenou v §19 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2, §8 a §11 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Změna v §18 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).
 • Změna v §3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
 • Změna v §33, §49 a §50 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §260, §261 (změny),
  • vkládá se nový §267b včetně poznámky pod čarou č. 79a.
 • Změna v §59 a §61 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Čl. XVIII - změny s účinností od 1.1.2010
  • Změna v §5 a §17 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Čl. XIX - změny s účinností od 1.1.2010
  • Změna v §17 a §19 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, kde se část pátá [změna zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)], včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 62/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), a další zákony, kde se část první [změna zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)] včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, kde se část třináctá [změna zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)] včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 120/2007 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz, kde se část čtvrtá [změna zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)] včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kde se část dvacátá první [změna zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)] včetně nadpisu zrušuje.

Účinnost změn dnem 1.11.2009 s výjimkou ustanovení čl. XVIII a XIX, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2010.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.