184/2006 Sb. - Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
ikona P
Číslo předpisu 184/2006 Sb.
Částka 63
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 11. 5. 2006
Platnost od 11. 5. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Ruší předpis 122/1984 Sb.
Novelizován předpisem 185/2006 Sb., 171/2009 Sb., 167/2012 Sb., 405/2012 Sb., 49/2016 Sb., 225/2017 Sb., 169/2018 Sb., 403/2020 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 152/2023 Sb., 465/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
Předmět úpravy

  1. Tento zákon upravuje podmínky
    1. odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,
    2. poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě,
    3. zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli.
  2. Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení upravená zvláštními právními předpisy nejsou tímto zákonem dotčena.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 122/1984 Sb.
, o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim (účinnost této změny dnem 1.1.2007).

Účinnost 1.1.2007.