275/2012 Sb. - Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
ikona P
Číslo předpisu 275/2012 Sb.
Částka 95
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 7. 2012
Rozeslán dne 22. 8. 2012
Platnost od 22. 8. 2012
Účinnost od 1. 10. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení části čtvrté, části sedmé, pokud jde o bod 3, a části deváté, pokud jde o body 5 až 10, nabývají účinnosti dne 8.3.2013.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 357/1992 Sb., 182/1993 Sb., 40/1995 Sb., 89/1995 Sb., 90/1995 Sb., 48/1997 Sb., 107/1999 Sb., 309/1999 Sb., 231/2001 Sb., 491/2001 Sb., 150/2002 Sb.
Novelizován předpisem 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 58/2014 Sb., 114/2016 Sb., 222/2016 Sb., 322/2016 Sb., 90/2017 Sb., 38/2019 Sb., 277/2019 Sb., 261/2021 Sb., 89/2024 Sb.
Prováděn předpisem 294/2012 Sb., 322/2012 Sb., 25/2013 Sb., 113/2017 Sb., 275/2017 Sb., 16/2018 Sb., 207/2022 Sb., 27/2023 Sb., 51/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum.
USTANOVENÍ PŘECHODNÉ - §75
Nezbytné úkony spojené s volbou prezidenta učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za úkony učiněné podle tohoto zákona.

Účinnost 1.10.2012.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §6 a §12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

§78 - Přechodné ustanovení
Došlo-li v období od 8. února 2012 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona k bezúplatnému nabytí majetku, který je určený na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky při první volbě prezidenta republiky podle tohoto zákona, postupuje se podle §6 odst. 4 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • ČÁST ČTVRTÁ - změny s účinností od 8.3.2013
 • Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §43 (změny),
  • §96 se zrušuje,
  • v §97 odst. 1 a 2, §104 odst. 1 a v §105 odst. 1 se za slovo "velezrady" vkládají slova "nebo hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku",
  • §98, §101, §102 (změny).
 • Změna v §2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
 • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
 • Změna zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §29, §50 (změny),
  • bod 3. - změny s účinností od 8.3.2013
   • v §70 se doplňuje odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 12a,
  • §80 se zrušuje,
  • §81 - nové znění,
  • v příloze č. 2 (změny).
 • Změna v §5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §33, §41 (změny),
  • Nadpis části sedmnácté zní: "SPOLEČNÁ SCHŮZE OBOU KOMOR",
  • §133 a §134 se včetně poznámek pod čarou č. 40 a 41 zrušují,
  • body 5. až 10. - změny s účinností od 8.3.2013
   • bod 5. - §136 včetně poznámky pod čarou č. 42 - nové znění,
   • bod 6. - v §137 odstavec 1 - nové znění,
   • bod 7. - v §137 odst. 2 (změny),
   • bod 8. - v §137 odst. 3, 4 a 5 (změny),
   • bod 9. - §138 - nové znění,
   • bod 10. - §139 - nové znění,
  • v příloze č. 2 (změny).
 • Změna v §2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
 • Změna v §26 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §89, §90 (změny),
  • vkládá se nový §90a "Řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně" včetně nadpisu,
  • §104, §107 (změny).

Účinnost změn 1.10.2012 s výjimkou části čtvrté (změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu), části sedmé, pokud jde o bod 3, a části deváté, pokud jde o body 5 až 10, které nabývají účinnosti dnem 8.3.2013.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.