158/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 158/2009 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 5. 2009
Rozeslán dne 4. 6. 2009
Platnost od 4. 6. 2009
Účinnost od 4. 7. 2009
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 337/1992 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 18/1997 Sb., 48/1997 Sb., 458/2000 Sb., 435/2004 Sb., 670/2004 Sb., 159/2006 Sb., 187/2006 Sb., 266/2006 Sb.
Novelizován předpisem 205/2015 Sb., 469/2023 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 a č. 1a - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 až §5, §7 až §11 (změny),
  • §12a "Dodavatel poslední instance" včetně nadpisu - nové znění,
  • §13 se zrušuje,
  • §14 (změny),
  • §16 "Působnost ministerstva" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 - nové znění,
  • §17 (rozsáhlé změny),
  • §17a (změny),
  • vkládá se nový §17b "Předseda Energetického regulačního úřadu" včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §19a "Regulace cen" včetně nadpisu,
  • §20 "Regulační výkazy" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9a a 9b - nové znění,
  • vkládá se nový §20a "Operátor trhu" včetně nadpisu,
  • §21 se zrušuje,
  • §22 (změny),
  • §23 "Výrobce elektřiny" včetně nadpisu - nové znění,
  • §24 (rozsáhlé změny),
  • §24a (změny),
  • §25 (rozsáhlé změny),
  • §25a (změny),
  • §26 "Technické dispečinky" včetně nadpisu - nové znění,
  • §27 se zrušuje,
  • §28 "Zákazník" včetně nadpisu - nové znění,
  • §29 se zrušuje,
  • §30 "Obchodník s elektřinou" včetně nadpisu - nové znění,
  • §31 se zrušuje,
  • §32 "Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a výroba elektřiny z druhotných energetických zdrojů" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §33 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §34 až §42 se včetně poznámek pod čarou č. 7 až 9 zrušují,
  • §43 "Povinnosti vlastníka přímého vedení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §44 se zrušuje,
  • §45 až §49 (změny),
  • §50 "Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou" a §51 včetně nadpisu - nové znění,
  • §52 (změny),
  • §53 a §54 "Stav nouze" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 10a - nové znění,
  • §55 se zrušuje,
  • §56 "Účastníci trhu s plynem" až §58 "Provozovatel přepravní soustavy" včetně nadpisů - nové znění,
  • §59 (rozsáhlé změny),
  • §59a, §60 (změny),
  • §61 "Obchodník s plynem" včetně nadpisu - nové znění,
  • §62 "Zákazník" včetně nadpisu - nové znění,
  • §63 se zrušuje,
  • §64 "Technické plynárenské dispečinky" a §65 "Přímý plynovod" včetně nadpisů - nové znění,
  • §66, §67 (změny),
  • vkládá se nový §67a "Výjimky z povinností přístupu pro nová plynová zařízení" včetně nadpisu,
  • §68 "Ochranná pásma" a §69 "Bezpečnostní pásma" včetně nadpisů - nové znění,
  • §71 "Měření" až §73 "Stav nouze" - nové znění,
  • vkládá se nový §73a "Bezpečnostní standard" včetně nadpisu,
  • §74 "Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §75 se zrušuje,
  • §76 (rozsáhlé změny),
  • §77, §78, §80 (změny),
  • §81 až §85 se zrušují,
  • §86, §87 (změny),
  • §88 "Stav nouze" včetně nadpisu - nové znění,
  • §89 (rozsáhlé změny),
  • Hlava třetí "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§90 až §91a) - nové znění,
  • §92 včetně poznámky pod čarou č. 12b - nové znění,
  • §93 (změny),
  • §94 - nové znění,
  • §95 (změny),
  • §96 "Společná ustanovení" - nové znění,
  • vkládá se nový §97a "Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu" včetně nadpisu,
  • §98 (změny),
  • vkládá se nový §98a "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu,
  • Příloha - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 9. novely.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v čl. II zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se body 17 až 19 zrušují.
 • Změna v §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 a §92 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §36 a §38 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25 a §78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XI
Řízení o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §3 odst. 1 písm. i) zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2, §4 až §6 a §14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
 • Změna v §24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26 a §35 až §37 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).

Účinnost změn 4.7.2009.