ikona Pikona R
280/2009 Sb. - Daňový řád

1 2 3 4 5
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5
280/2009 Sb. - Daňový řád
ikona P
Číslo předpisu 280/2009 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 3. 9. 2009
Platnost od 3. 9. 2009
Účinnost od 1. 1. 2011
Ruší předpis 337/1992 Sb., 299/1993 Sb., 25/1994 Sb., 255/1994 Sb., 66/1995 Sb., 323/1996 Sb., 95/2001 Sb., 209/2003 Sb.
Novelizován předpisem 30/2011 Sb., 458/2011 Sb., 167/2012 Sb., 399/2012 Sb., 344/2013 Sb., 267/2014 Sb., 187/2015 Sb., 299/2015 Sb., 375/2015 Sb., 298/2016 Sb., 368/2016 Sb., 170/2017 Sb., 94/2018 Sb., 80/2019 Sb., 111/2019 Sb., 337/2019 Sb., 283/2020 Sb., 527/2020 Sb., 366/2022 Sb., 349/2023 Sb., 173/2024 Sb.
Prováděn předpisem 382/2010 Sb., 383/2010 Sb., 454/2020 Sb., 455/2020 Sb., 456/2020 Sb., 457/2020 Sb., 458/2020 Sb., 525/2020 Sb., 358/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon daňový řád.

PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY
§1

 1. Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.
 2. Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.
 3. Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování (dále jen "řádné daňové tvrzení") a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování (dále jen "dodatečné daňové tvrzení") podané daňovým subjektem.

§2

 1. Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (dále jen "vratka").
 2. Veřejným rozpočtem se pro účely tohoto zákona rozumí
  1. státní rozpočet, státní finanční aktiva nebo rezervní fond organizační složky státu,
  2. rozpočet územního samosprávného celku,
  3. rozpočet státního fondu nebo Národní fond,
  4. rozpočet Evropské unie, nebo
  5. rozpočet, o němž to stanoví zákon.
 3. Daní se pro účely tohoto zákona rozumí
  1. peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek,
  2. peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona,
  3. peněžité plnění v rámci dělené správy.
 4. Daň podle odstavce 3 zahrnuje rovněž daňový odpočet, daňovou ztrátu nebo jiný způsob zdanění a příslušenství daně.
 5. Příslušenstvím daně se rozumějí úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona. Úroky, penále a pokuta za opožděné tvrzení daně sledují osud daně.

§3

Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající.

§4

Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §264 zákona.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se (s účinností od 1.1.2011):

 1. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
 2. Zákon č. 255/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zákon č. 323/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Vyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně.
 5. Vyhláška č. 209/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně.
 6. Vyhláška č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům.
 7. Vyhláška č. 95/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům.

Účinnost 1.1.2011.