383/2010 Sb. - Vyhláška o kolkových známkách
ikona P
Číslo předpisu 383/2010 Sb.
Částka 138
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 12. 2010
Rozeslán dne 17. 12. 2010
Platnost od 17. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Ruší předpis 192/1993 Sb., 264/1997 Sb.
Provádí předpis 280/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Vyhláška Ministerstva financí stanoví:

  • Hodnotu a barvu kolkové známky,
  • podobu kolkové známky,
  • používání kolkových známek,
  • technické náležitosti nakládání s kolkovými známkami, a
  • náležitosti evidence kolkových známek.

§6 - Přechodná ustanovení

  1. Kolkové známky vydané podle dosavadních právních předpisů (dále jen "dosavadní kolková známka") pozbývají platnosti dnem 1. ledna 2012.
  2. Za podání s platnou kolkovou známkou se považují i ta podání opatřená dosavadní kolkovou známkou, která byla učiněna nebo podána k poštovní přepravě nejpozději 31. prosince 2011.
  3. Nepoužité a nepoškozené dosavadní kolkové známky lze vyměnit u osoby uvedené v §4 odst. 1 za kolkové známky vydané v souladu s touto vyhláškou v době od jejich zavedení do oběhu do pozbytí platnosti dosavadních kolkových známek, a to v poměru hodnot 1 : 1.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách.
  2. Vyhláška č. 264/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách.

Účinnost 1.1.2011.