527/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 527/2020 Sb.
Částka 218
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 12. 2020
Rozeslán dne 17. 12. 2020
Platnost od 17. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou a) ustanovení čl. III bodů 2 až 4, 6, 13, 15 až 86, 90 až 93 a čl. V bodů 3 až 6, která nabývají účinnosti 1.1.2021, b) ustanovení čl. I bodů 3, 206 až 211 a 244, která nabývají účinnosti 3.1.2021, c) ustanovení čl. I bodů 34, 100, 109, 166, 197 a 222, čl. III bodu 1, čl. VI bodů 2, 3, 7 a 10, části čtvrté, čl. XII bodu 3, čl. XIV bodu 2, částí osmé, deváté, jedenácté a dvanácté, čl. XXIV bodu 3, částí patnácté a šestnácté, čl. XXIX bodu 5, části osmnácté, čl. XXXI bodu 1, čl. XXXII bodů 4, 6, 8, 9, 11 až 16 a 18, části dvacáté první, čl. XXXV bodu 7 a části dvacáté třetí, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů (1.6.2021), d) ustanovení čl. III bodů 9 až 11 a 89, která nabývají účinnosti prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabývá účinnosti zákon o náhradním výživném (1.7.2022), a e) ustanovení čl. I bodů 2, 30, 31, 175, 178, 194, 198 a 201 a čl. XXXV bodů 2, 20 a 22 až 24, která nabývají účinnosti 1.8.2021.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 549/1991 Sb., 358/1992 Sb., 523/1992 Sb., 85/1996 Sb., 218/2000 Sb., 250/2000 Sb., 235/2004 Sb., 182/2006 Sb., 121/2008 Sb., 253/2008 Sb., 93/2009 Sb., 277/2009 Sb., 280/2009 Sb., 136/2011 Sb., 164/2013 Sb., 277/2013 Sb., 292/2013 Sb., 304/2013 Sb., 134/2016 Sb., 186/2016 Sb., 300/2016 Sb., 39/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a změna dalších souvisejících zákonů, zákonů souvisejících s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Změny:

 • Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

Změny v ustanoveních:

Čl. IV - Oznámení

Čl. V - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Změny v ustanoveních:

 • §13, §28, §46, §49, §58, §60, §62 (změny),
 • body 2., 3., 7. a 10. - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů
  • v §8a odst. 1 a odst. 2 - změny,
  • v §46 odst. 2 - změna,
  • v §49 odst. 1 - změna,
 • vkládá se nový §8a,
 • příloha č. 4 - změny,
 • doplňuje příloha č. 6.

Čl. VII - Přechodná ustanovení

Změny v ustanoveních: - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů

Čl. IX - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Změny v ustanoveních:

 • §45, §48, §49a (změny),
 • v části čtvrté se za oddíl první vkládá oddíl druhý (§51a).

Čl. XI - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Změny v ustanoveních:

Čl. XIII - Přechodná ustanovení

Změny v ustanoveních:

 • §15, §17, §32, §33 (změny),
 • bod 2. - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů
  • v §15 odst. 1 - změna,
 • v části druhé se za hlavu čtvrtou vkládá nová hlava pátá (§35ea).

Čl. XV - Přechodná ustanovení

 • Změna v §14 odst. 3 v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů.

Čl. XVII - Přechodné ustanovení

 • Změna v §10a odst. 3 v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů.

Čl. XIX - Přechodné ustanovení

 • Změny v §36 a v §109 v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. XXI - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů.

Změny v ustanoveních:

 • Změna v §11 v zákoně č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů.
 • Změna zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

Změny v ustanoveních:

Čl. XXV - Přechodná ustanovení

 • Změna v §54d odst. 1 v zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
 • Změna v §53 odst. 1 v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů.
 • Změny v §16 v zákoně č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů.
 • Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních:

 • §1, §13n (změny),
 • bod 5. - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů
  • v §13d odstavec 2 - změna.
 • Změna v §6 v zákoně č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů.
 • Změna zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Změny v ustanoveních:

 • bod 1. - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů
  • §1 - změna,
 • §3, §341 (změny).
 • Změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Změny v ustanoveních:

Čl. XXXIII - Přechodná ustanovení

 • Změny v §122 a §223 v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů.
 • Změna zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů.

Změny v ustanoveních:

 • §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §12, §13, §15, §18 (změny),
 • body 2., 20. a 22. až 24. - účinnost dnem 1.8.2021
  • poznámka pod čarou č. 4 - změna,
  • §6 odstavec 1 - změna,
  • v §6 odst. 2 - změna,
  • v §6 se doplňují odstavce 5 a 6,
  • §7 odstavec 3 - změna,
 • bod 7. - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů
  • v §3 písm. e) - změna
 • §19 se zrušuje.

Čl. XXXVI - Přechodná ustanovení

 • Změny v §5 a v §6 v zákoně č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování - účinnost dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů.