375/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
ikona P
Číslo předpisu 375/2015 Sb.
Částka 160
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 12. 2015
Rozeslán dne 28. 12. 2015
Platnost od 28. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I body 67, 70 a 72 nabývají účinnosti dne 1.6.2016.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 21/1992 Sb., 586/1992 Sb., 6/1993 Sb., 87/1995 Sb., 15/1998 Sb., 26/2000 Sb., 219/2000 Sb., 117/2001 Sb., 120/2001 Sb., 150/2002 Sb., 256/2004 Sb., 412/2005 Sb., 137/2006 Sb., 182/2006 Sb., 93/2009 Sb., 277/2009 Sb., 280/2009 Sb., 408/2010 Sb., 418/2011 Sb., 91/2012 Sb.
Novelizován předpisem 250/2023 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů.
Změny:

 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5a (změny),
  • vkládá se nový §7b „Speciální ustanovení o udělení licence ve vztahu k řešení krize“ včetně nadpisu,
  • §11, §16, §20, §25a (změny),
  • §25f se včetně poznámky pod čarou č. 30 zrušuje.
  • §26 (změny),
  • Část devátá (§27 až §33a) se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6c, 15 a 16 zrušuje,
  • §34, §36, §36b, §36e, §36g, §36h, §38d, §39, §41a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje,
  • §41b, §41c (změny),
  • vkládají se nové §41ca až 41ce včetně poznámky pod čarou č. 33,
  • §41d (změny),
  • Bod 67.změny s účinností od 1.6.2016
   • §41d (další změny),
  • Bod 70.změny s účinností od 1.6.2016
   • v §41d odst. 6 větě první se číslo "12" nahrazuje číslem "6",
  • Bod 72.změny s účinností od 1.6.2016
   • v §41d odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou "Den zahájení výplaty náhrad podle §41e odst. 2 stanoví Garanční systém tak, aby nastal nejpozději 7 pracovních dnů od rozhodného dne.",
  • §41d (další změny),
  • §41e - nové znění,
  • vkládají se nové §41ea a 41eb,
  • §41f až §41h (rozsáhlé změny),
  • §41i (změny),
  • §41j - nové znění,
  • §41k - nové znění,
  • §41m (změny),
  • §41n - nové znění,
  • §41o (změny),
  • za §41o se před označení "ČÁST ČTRNÁCTÁ" vkládají nové §41p až §41s,
  • označení "ČÁST ČTRNÁCTÁ" umístěné nad §42 obsahující přechodná a závěrečná ustanovení se nahrazuje označením "ČÁST PATNÁCTÁ",
  • vkládají se nové §44d až §44f.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §2aa „Speciální ustanovení o udělení povolení ve vztahu k řešení krize“ včetně nadpisu,
  • §2b, §4 (změny),
  • §14 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje,
  • §21d se včetně poznámky pod čarou č. 42 zrušuje,
  • §25a (změny).
 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §7b „Povolovací řízení ve vztahu k řešení krize“ včetně nadpisu,
  • §10d, §116, §130 (změny),
  • §135e se včetně poznámky pod čarou č. 46 zrušuje,
  • §137, §138, §193 (změny).
 • Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §6 (změny),
  • §367, §368 (změny),
  • vkládají se nové §368a až §368e,
  • §370 (změny),
  • vkládají se nové §374 „Pohledávky za bankami, úvěrními a spořitelními družstvy“ a §374a „Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 63,
  • §376, §377 (změny).
 • Změna v §21, §109, §111 a §260b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §48 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §30 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb.
 • Změna zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §28 (změny),
  • vkládá se nový §33a.
 • Změna v §112 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
 • Změna v §21 odst. 2 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.
 • Změna v §17 a §19 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §180 odst. 5 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Změna v §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 5 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
 • Změna v §17 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 odst. 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20a odst. 3 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §5 (změny),
  • vkládá se nový §33a „Poskytnutí nouzové likvidity Garančnímu systému finančního trhu“ včetně nadpisu,
  • §44 (změny).
 • Změna v §33 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 odst. 2 písm. i) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

Účinnost změn prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.1.2016), s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 67, 70 a 72, která nabývají účinnosti dnem 1.6.2016.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.