500/2012 Sb. - Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
ikona P
Číslo předpisu 500/2012 Sb.
Částka 187
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 12. 2012
Rozeslán dne 27. 12. 2012
Platnost od 27. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení části osmé nabývá účinnosti dne 1.1.2014, části deváté a desáté nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů a ustanovení části dvanácté a třinácté nabývají účinnosti dne 1.1.2016.
Novelizuje předpis 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 592/1992 Sb., 243/2000 Sb., 353/2003 Sb., 235/2004 Sb., 370/2011 Sb.
Ruší předpis 48/2008 Sb., 395/2008 Sb., 14/2010 Sb.
Novelizován předpisem 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 262/2014 Sb., 267/2014 Sb.
Anotace

Změna daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.
Změny:

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §9 (změny),
  • vkládá se nový §16a "Solidární zvýšení daně" včetně nadpisu,
  • §35ba, §35c (změny),
  • vkládá se nový §35ca,
  • §36, §38g (změny),
  • vkládá se nový §38ha "Solidární zvýšení daně u zálohy" včetně nadpisu,
  • §38k (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Ustanovení §38ha zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije při zúčtování mezd za kalendářní měsíce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §5, §37 (změny),
 • vkládá se nový §37a "Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění" včetně nadpisu,
  • §38, §47, §74 (změny),
  • Příloha č. 1 - nové znění,
  • v příloze č. 2 se slova "příloze č. 1" nahrazují slovy "příloze č. 3",
  • Příloha č. 3 - nové znění,
  • v příloze č. 5 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bodu 1. až 3. novely.

 • Změna v §57 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII - Přechodné ustanovení
Nastala-li skutečnost, která byla předmětem daně z převodu nemovitostí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se sazba daně z převodu nemovitostí podle §15 zákona č. 357/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3a (změny),
  • vkládá se nový §3d,
  • §8, §14 (změny).
 • Změna v §3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X - Přechodné ustanovení
Při stanovení podílů krajů na daňových příjmech, na které vznikl krajům nárok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které nebyly převedeny do rozpočtů krajů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. I se body 8, 30 a 31 zrušují,
  • v čl. II bodech 2, 4, 5, 7 a 8 se číslo "2013" nahrazuje číslem "2016",
  • v čl. II bodech 4 a 5 se číslo "2012" nahrazuje číslem "2015",
  • v čl. II bodech 4, 5 a 7 se slova "37 odst. 3" nahrazují slovem "37a",
  • v čl. VI se bod 2 zrušuje,
  • v čl. VII se bod 2 zrušuje,
  • v čl. X se číslo "2013" nahrazuje číslem "2016".

ČÁST OSMÁ - změny s účinností od 1.1.2014

 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • v §4 odst. 1 písm. c), §14 odst. 9, §15 odst. 15 a v §15a odst. 10 se slova "až 57" nahrazují slovy "a 56a",
 • §57 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 40a a 43a zrušuje,
 • §139 (změny).

Čl. XIII - Přechodné ustanovení
Osoba, která nakoupila nebo sama vyrobila, a která přede dnem nabytí účinnosti této části prokazatelně použila minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu podle §57 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, může uplatnit nárok na vrácení daně z těchto minerálních olejů podle §57 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, nejdéle do 25. července 2014.

Čl. XIV - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2014):

 1. Vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě.
 2. Vyhláška č. 395/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě.
 3. Vyhláška č. 14/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.

ČÁST DEVÁTÁ - změny s účinností od 1.1.2015

 • Změna v §14 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., se číslo "3" nahrazuje číslem "4".

ČÁST DESÁTÁ - změny s účinností od 1.1.2015

 • Změna v §3a, §3d a §8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST JEDENÁCTÁ - změny s účinností od 1.1.2016

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §35ba, §38g (změny),
  • §38ha se včetně nadpisu zrušuje,
  • §38k (změny),

Čl. XVIII - Přechodná ustanovení

 1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti této části, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.
 2. Ustanovení §38ha zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, se použije naposledy při zúčtování mezd za poslední kalendářní měsíc přede dnem nabytí účinnosti této části.

ČÁST DVANÁCTÁ - změny s účinností od 1.1.2016

 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §37 odst. 2 se slova "21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě snížené sazby daně" nahrazují číslem "17,5",
  • §89 (změny).

ČÁST TŘINÁCTÁ - změny s účinností od 1.1.2016

 • Změna v §3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXI - Přechodné ustanovení
Při stanovení podílů krajů na daňových příjmech, na které vznikl krajům nárok přede dnem nabytí účinnosti této části a které nebyly převedeny do rozpočtů krajů přede dnem nabytí účinnosti této části, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.

Účinnost změn dnem 1.1.2013, s výjimkou

 1. části osmé, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2014,
 2. částí deváté a desáté, které nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (1.1.2015),
 3. částí jedenácté až třinácté, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2016.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.