218/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/76 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 218/2004 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 4. 2004
Rozeslán dne 28. 4. 2004
Platnost od 28. 4. 2004
Účinnost od 28. 4. 2004
Novelizuje předpis 50/1976 Sb., 114/1992 Sb., 219/2000 Sb.
Novelizován předpisem 186/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny:
 • Změna zákona o ochraně přírody a krajiny.
  Změny v ustanoveních:
 • §1, §3, §5 (změny),
 • vkládají se nové §5a "Ochrana volně žijících ptáků" a §5b "Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 4c),
 • §10 - nové znění,
 • §18 se zrušuje,
 • v §20 odst. 3, §78 odst. 5, §79 odst. 3 písm. d), §90 odst. 1 se odkaz na §18 zrušuje,
 • v §22 odst. 2 a 3, v nadpisu §60, §60 odst. 3 a 4 se slova "právo hospodaření" nahrazují slovy "příslušnost hospodařit s majetkem",
 • §23 (změny),
 • §27 včetně nadpisu - nové znění,
 • §35, §36 (změny),
 • §38 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14a) - nové znění,
 • §39 včetně nadpisu - nové znění,
 • §40 včetně nadpisu - nové znění,
 • §41, §42 (změny),
 • §43 včetně nadpisu - nové znění,
 • §44 (změny),
 • vkládá se nová část čtvrtá " NATURA 2000" (§45a až §45i) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 19a) až 19g); dosavadní části čtvrtá až osmá se označují jako části pátá až devátá,
 • §48 až §50, §54, §56 (změny),
 • §58 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21b) až 21f) - nové znění,
 • §61 (změny),
 • vkládá se nový §61a včetně poznámky pod čarou č. 25a),
 • §64, §68, §70, §75 až §77a, §78 (změny),
 • vkládá se nový §78a "Působnost orgánů ochrany přírody na území vojenských újezdů",
 • §79 (změny),
 • vkládá se nový §79a "Zvláštní odborná způsobilost",
 • §81, §83 až §85, §87, §88 (změny),
 • vkládá se nový §88a "Vybírání a vymáhání pokut",
 • §89, §90 (změny).

Čl. II - Přechodná a společná ustanovení

 1. Dosavadní vydaná rozhodnutí o výjimkách ze zákazu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto zákonem dotčena.
 2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 3. Zahájená projednávání záměrů (návrhů) na vyhlášení zvláště chráněných území podle §40 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá ze zákonů a nálezu Ústavního soudu jej měnících.

 • Změna v §136 stavebního zákona.
 • Změna v §27 zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Účinnost změn dnem vyhlášení (28.4.2004).
Poznámka:
Opět ukázka "euro-zblblosti" našeho Parlamentu.
Přesto, že tato euronovela obsahuje změny celkem 246 dílčích ustanovení novelizovaných zákonů a bylo dost času k jejímu přijetí, zapomněli zákonodárci na institut "Vacatio legis" (doba mezi uveřejněním zákona stanoveným způsobem a dnem jeho účinnosti).