437/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
ikona P
Číslo předpisu 437/2004 Sb.
Částka 144
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 6. 2004
Rozeslán dne 26. 7. 2004
Platnost od 26. 7. 2004
Účinnost od 26. 7. 2004
Novelizuje předpis 50/1976 Sb., 76/2002 Sb., 40/2004 Sb.
Novelizován předpisem 138/2006 Sb., 186/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a
 3. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Změny:

 • Změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny jsou provedeny v ustanoveních:
  • §14, §25, §26, §29, §136.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Při pořizování a schvalování změny územního plánu velkého územního celku schváleného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle stavebního zákona ve znění tohoto zákona.
 2. Dnem nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku schváleného krajem, se pro jím řešené území nepoužije územní plán velkého územního celku schválený vládou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Dnem nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje, kterou se vyhlašuje krajem schválená změna závazné části územního plánu velkého územního celku, se pro měněnou část nepoužije územní plán velkého územního celku schválený vládou před nabytím účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), kde v příloze č. 1 Kategorie zařízení v části "Chemický průmysl" v úvodním odstavci se slova "fyzikálněchemických procesů a biologických procesů" zrušují.
 • Změna v §4 a §112 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Účinnost změn 26.7.2004.