409/2010 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
ikona P
Číslo předpisu 409/2010 Sb.
Částka 145
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2010
Rozeslán dne 29. 12. 2010
Platnost od 29. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 99/1963 Sb., 513/1991 Sb., 21/1992 Sb., 591/1992 Sb., 42/1994 Sb., 87/1995 Sb., 120/2001 Sb., 189/2004 Sb., 256/2004 Sb., 182/2006 Sb., 277/2009 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 241/2013 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.
Změny:

 • v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů §11e "Finanční zajištění" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 - nové znění.
 • Změna v §9 odst. 3 písm. p), §317 odst. 3 a §328a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §75c včetně poznámek pod čarou č. 19 a 20,
  • §161b, §261 (změny),
  • v části třetí hlavě první dílu šestém se oddíl šestý (§323a až §323i), včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6c až 17 zrušuje.
 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §29 (změny),
  • vkládá se nový §33a včetně poznámek pod čarou č. 15 a 16.
 • Změna zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §42 (změny),
  • vkládá se nový §42a "Zástavní právo k účtu cenných papírů" včetně nadpisu.
 • Změna v §43 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, kde se odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 13c až 13e zrušuje.
 • Změna v §3 a §28 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících.
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §59a včetně poznámky pod čarou č. 24,
  • §67 se včetně poznámek pod čarou č. 18a a 18b zrušuje.
 • Změna v §109 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3, §94, §104, §127d, §138 (změny),
  • vkládá se nová část jedenáctá "ZÁVĚREČNÉ VYROVNÁNÍ" (§193) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 26 a 27,
  • dosavadní část jedenáctá se označuje jako část dvanáctá,
  • §197 se zrušuje.

Čl. XI - Přechodné ustanovení
Centrální depozitář uvede provozní řád do souladu s §104 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 31. března 2011.

 • Změny v §366 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §99 a §112 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

Účinnost změn 1.1.2011.