233/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 233/2006 Sb.
Částka 76
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 31. 5. 2006
Platnost od 31. 5. 2006
Účinnost od 31. 5. 2006
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 99/1963 Sb., 6/2002 Sb.
Novelizován předpisem 91/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

  • V zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se vkládá nový §200ua "Řízení o potvrzení evropského exekučního titulu"včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 34f až 34h.
  • Změna v §68a zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.
  • Změna v §130 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 31.5.2006.