286/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 286/2021 Sb.
Částka 126
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 7. 2021
Rozeslán dne 30. 7. 2021
Platnost od 30. 7. 2021
Účinnost od 31. 7. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou ustanovení části druhé čl. III bodu 29 a bodů 75 až 79, která nabývají účinnosti 1.1.2024, ustanovení části druhé čl. III bodů 54 a 85, která nabývají účinnosti 1.7.2022, ustanovení části druhé čl. III bodu 147, pokud jde o §125 odst. 4, a bodu 152, která nabývají 1.1.2023, ustanovení části druhé čl. IV bodu 25, které nabývá účinnosti 28.10.2021 a ustanovení části osmé čl. XI, které nabývá účinnosti 31.7.2021.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 358/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 120/2001 Sb., 91/2012 Sb., 191/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). - účinnost 1.1.2022, 1.7.2022, 1.1.2023, 1.1.2024.

Čl. IV - Přechodná ustanovení. - účinnost bodu 25 28.10.2021

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Změna §22 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Čl. VII - Přechodné ustanovení.

Změna §16, §63 a §122 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Změna §18 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Změna §20 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Změna §25 a vložen nový §24a zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby. - účinnost 31.7.2021