28/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 28/2011 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 1. 2011
Rozeslán dne 18. 2. 2011
Platnost od 18. 2. 2011
Účinnost od 23. 2. 2011
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 40/1964 Sb., 634/1992 Sb., 40/1995 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 91/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §51a poznámka pod čarou č. 2b - nové znění,
  • §58 "Smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby" až §65 "Jazyk" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §66 až §71 včetně nadpisů,
  • §612, §620 (změny).
 • Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §23 až §26 (změny).
 • Změna v §10 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, kde se doplňuje odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 9.
 • Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • vkládá se nový §5i "Reklama na dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26b,
  • §8, §8a (změny).

Účinnost změn 23.2.2011.