285/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 285/2023 Sb.
Částka 134
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 8. 2023
Rozeslán dne 22. 9. 2023
Platnost od 22. 9. 2023
Účinnost od 23. 9. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 23.9.2023, s výjimkou ustanovení části sedmé čl. VII bodů 1 až 3 a 6 až 9, která nabývají účinnosti 1.7.2025.
Novelizuje předpis 549/1991 Sb., 358/1992 Sb., 586/1992 Sb., 592/1992 Sb., 6/2002 Sb., 235/2004 Sb., 182/2006 Sb., 312/2006 Sb., 121/2008 Sb., 91/2012 Sb., 292/2013 Sb.
Anotace

Změny §24, §97, §98, §169, §231 a §235 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

Změna §13 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

Změna přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Vložení nového §80i do zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

Změna §24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Změna §23 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Změna §42a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů.

účinnost 1.7.2025 - §42a, §42f a §45.

Změny §42, §45, §46 a §110zm zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. IX - Přechodné ustanovení.

Změna §11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství.

Změna §111 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Změna §1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.