ikona Pikona R
241/2013 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu EU upravujícího vypořádání některých derivátů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
241/2013 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu EU upravujícího vypořádání některých derivátů
ikona P
Číslo předpisu 241/2013 Sb.
Částka 94
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 7. 2013
Rozeslán dne 19. 8. 2013
Platnost od 19. 8. 2013
Účinnost od 19. 8. 2013
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 455/1991 Sb., 21/1992 Sb., 586/1992 Sb., 42/1994 Sb., 87/1995 Sb., 15/1998 Sb., 229/2002 Sb., 235/2004 Sb., 256/2004 Sb., 561/2004 Sb., 634/2004 Sb., 377/2005 Sb., 57/2006 Sb., 70/2006 Sb., 224/2006 Sb., 340/2006 Sb., 296/2007 Sb., 104/2008 Sb., 126/2008 Sb., 230/2008 Sb., 253/2008 Sb., 40/2009 Sb., 227/2009 Sb., 277/2009 Sb., 281/2009 Sb., 409/2010 Sb., 188/2011 Sb., 426/2011 Sb., 427/2011 Sb., 456/2011 Sb., 458/2011 Sb.
Novelizován předpisem 376/2015 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů.
Změny:

 • Změna v §320 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1, §11, §17a a §20 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10, §17, §20, §20a, §21, §36 (změny),
  • vkládají se nové §37c a §37d,
  • §38fa, §38m, §38n (změny),
  • §38o se zrušuje,
  • §38r (změny).
 • Změna v §31 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 • Změna v §2b odst. 6 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36 - nové znění,
  • §13 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje,
  • §14 (změny).
 • Změna v §1 a §3 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §54 odst. 1 písm. v) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 502/2012 Sb.
 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 2 (změny),
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 43 - nové znění,
  • §4b (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2f se zrušuje,
  • vkládá se nový §6aa,
  • §10d, §29, §32a, §32b, §33, §34, §89, §92, §93, §97, §109, §122 (změny),
  • vkládá se nový §132a,
  • §135, §137, §164 (změny),
  • nadpis části jedenácté (nad §192a) zní:
   "ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K NAŘÍZENÍ O PRODEJI NA KRÁTKO A K NAŘÍZENÍ O DERIVÁTECH",
  • vkládá se nový §192b "Povolení k činnosti ústřední protistrany" včetně nadpisu,
  • §195a, §198, §199 (změny).
 • Změna v §137 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v položce 65 a 66.
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
Přijetí žádosti o souhlas ke změně statutu standardního fondu, změnu povolení k činnosti investiční společnosti a změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu se do dne 30. června 2014 nezpoplatňuje.
 • Změna v zákoně č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, kde se část desátá (§47) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ve znění pozdějších předpisů, kde se část sedmnáctá (Čl. XXXIII) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, kde se část jedenáctá (Čl. XI) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 224/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, kde se část první (Čl. I) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §8 odst. 6 písm. a) a v §9 odst. 1 zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb.
 • Změna v zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění pozdějších předpisů, kde se část osmdesátá sedmá (Čl. CI) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §38 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí).
 • Změna v zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, kde se část patnáctá (Čl. XIX) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se část čtvrtá (Čl. VII) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §2 odst. 1 písm. b) bodě 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §248 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 • Změna v zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, kde se část sto padesátá (Čl. CLVII) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §70 a §72 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, kde se část sto třicátá čtvrtá (Čl. CXXXVI) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 409/2010 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se část devátá (Čl. IX) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se část první včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
  Změny v ustanoveních:
  • §32, §33, §42, §48, §49, §50, §51, §54, §55, §91, §99, §101, §104 a §110.
 • Změna v §22, §23, §43, §60, §74, §84, §93, §100, §101, §105, §106, §112, §142, §148, §163, §170 a §193 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.
 • Změna v čl. I zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, kde se body 60 až 62 zrušují.
Účinnost změn 19.8.2013.