426/2011 Sb. - Zákon o důchodovém spoření
ikona P
Číslo předpisu 426/2011 Sb.
Částka 149
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2011
Rozeslán dne 28. 12. 2011
Platnost od 28. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2013, s výjimkou ustanovení §25 až §29 a §110, která nabývají účinnosti 1.1.2012.
Platnost do 31. 12. 2017
Novelizován předpisem 399/2012 Sb., 241/2013 Sb., 163/2015 Sb., 377/2015 Sb., 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 57/2012 Sb., 117/2012 Sb., 341/2012 Sb., 361/2012 Sb., 423/2012 Sb., 425/2012 Sb., 40/2013 Sb., 141/2013 Sb., 474/2013 Sb., 376/2015 Sb.
Zrušen předpisem 376/2015 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o důchodovém spoření.
Základní ustanovení

  1. Tento zákon upravuje důchodové spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z důchodového spoření, nároky z důchodového spoření, pojištění důchodu u pojišťovny a výkon dohledu.
  2. Důchodové spoření je shromažďování a umisťování prostředků účastníka důchodového spoření do důchodových fondů obhospodařovaných penzijní společností a převod prostředků účastníka.
  3. Práva a povinnosti vznikající z důchodového spoření nesmějí být v rozporu se zásadami rovného zacházení.

§111 - Přechodná ustanovení

  1. Po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona smí náklady penzijní společnosti na propagaci a reklamu a jiné náklady na podporu prodeje podle §37 dosáhnout za kalendářní rok hodnoty až 3000násobku průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona o zaměstnanosti za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku.
  2. Žádost o povolení důchodového fondu může podat penzijní fond, který požádal o schválení transformačního projektu a který současně požádal o udělení povolení k činnosti penzijní společnosti, která shromažďuje a obhospodařuje prostředky účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona o důchodovém spoření.
  3. Činnost směřující k uzavírání smluv o důchodovém spoření do nabytí účinnosti tohoto zákona se zakazuje.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013, s výjimkou ustanovení §25 až §29 a §110, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.1.2012).