ikona Pikona R
225/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
225/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 225/2017 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 6. 2017
Rozeslán dne 31. 7. 2017
Platnost od 31. 7. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 62/1988 Sb., 114/1992 Sb., 334/1992 Sb., 338/1992 Sb., 586/1992 Sb., 266/1994 Sb., 114/1995 Sb., 289/1995 Sb., 13/1997 Sb., 49/1997 Sb., 151/1997 Sb., 166/1999 Sb., 189/1999 Sb., 131/2000 Sb., 239/2000 Sb., 258/2000 Sb., 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 100/2001 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 312/2001 Sb., 449/2001 Sb., 76/2002 Sb., 139/2002 Sb., 150/2002 Sb., 235/2004 Sb., 500/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 251/2005 Sb., 183/2006 Sb., 184/2006 Sb., 157/2009 Sb., 416/2009 Sb., 17/2012 Sb., 201/2012 Sb., 503/2012 Sb., 256/2013 Sb., 224/2015 Sb.
Novelizován předpisem 541/2020 Sb., 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (326 změnových bodů).
  Změny v ustanoveních:
  • §2§4 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 4 (změny),
  • §4 (další rozsáhlé změny),
  • §6§8, §11§13, §15§20 (změny),
  • vkládá se nový §20a včetně poznámky pod čarou č. 68,
  • §22 (změny),
  • vkládá se nový §23a „Oprávněný investor“ včetně nadpisu,
  • §27, §28, §30§33, §35, §37§42 (změny),
  • vkládají se nové §42a „Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje“ až §42c „Nabytí účinnosti aktualizace zásad územního rozvoje“ včetně nadpisů,
  • §43, §45, §46, §50, §52, §54, §55 (změny),
  • vkládají se nové §55a „Zkrácený postup pořizování změny územního plánu“ až §55c „Nabytí účinnosti změny územního plánu“ včetně nadpisů,
  • §61, §63, §65, §68, §71 (změny),
  • vkládají se nové §72 „Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu“ až §75 „Nabytí účinnosti změny regulačního plánu“ včetně nadpisů,
  • §78§81 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 69 - nové znění,
  • §84§89 (změny),
  • §90 „Posuzování záměru žadatele“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §92, §94 (změny),
  • §94a „Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 70 - nové znění,
  • vkládají se nové §94b§94z včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 71 a 72,
  • §95§96a (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §96b „Závazné stanovisko orgánu územního plánování“ včetně nadpisu,
  • §103§112, §114§119 (změny),
  • §120 se zrušuje,
  • §121, §122 (změny),
  • vkládá se nový §122a „Kolaudační řízení“ včetně nadpisu,
  • §123, §125§129, §134, §143, §144, §148, §150, §152, §156 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 73 - nové znění,
  • §158, §160, §163§167, §171, §175, §177§179 (změny),
  • v části páté se doplňuje hlava VII „SOUHLAS VLASTNÍKA A NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ“ (§184a, §184b) včetně nadpisu,
  • §188, §190 (změny),
  • §193 - nové znění,
  • §194 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodech 1. až 15. novely.

 • Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §24 (změny),
  • §31 „Výkon státního požárního dozoru“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §32 - nové znění,
  • §95 (změny).
 • Změna v §14 a §26 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 a §33 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13 a §25 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

Čl. VIII - Přechodné ustanovení
Správní řízení o povolení kácení dřevin zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §9 a §17 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §6 a §9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §38l zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §7, §9 a §56 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5a a §41 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §49 a §58 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

Čl. XVI - Přechodné ustanovení
Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §3 a §36 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §76 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 3 větě třetí zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §10 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §77 a §80 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §13 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §16, §24, §25, §46, §57§60, §69, §76 a §87 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6§9, §9b (změny),
  • §9e „Náležitosti podporující podpisové listiny“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §10 „Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí“ včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 a 16,
  • §16 „Zveřejnění dokumentů pořízených v průběhu posuzování a informací o nich“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §21, §22 (změny),
  • v příloze č. 3 a č. 4 (změny).

Čl. XXVII - Přechodná ustanovení

 • Změna v §35 a §43 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §14, §72, §79 a §82 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9, §15, §108, §115, §119, §125d a §126 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXXI - Přechodné ustanovení
Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §14 a §29 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 zákona č. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích).
 • Změna v §58 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
 • Změna v §4 a §45 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §101b zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXXVIII - Přechodná ustanovení

 • Změna v §56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XL - Přechodné ustanovení

 • Změna v §149 a §174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XLII - Přechodná ustanovení

 • Změna v položkách 17 a 18 v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §108 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 „Zásady pro stavbu úložného místa“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39 - nové znění,
  • §8, §17, §20, §22 (změny).
 • Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • vkládají se nové §2b§2d „Územní rozhodnutí u vybraných staveb energetické infrastruktury“ včetně nadpisů,
  • §3a§3c (změny),
  • vkládá se část druhá „PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY“ (§5a§5d) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11 až 13.

Čl. XLVIII - Přechodná ustanovení

 • Změna v §9 odst. 2 písm. b) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12, §27 a §40 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §2 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
 • Změna v §47 a §53 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
 • Změna v §18 a §19 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.