157/2009 Sb. - Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 157/2009 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 5. 2009
Rozeslán dne 4. 6. 2009
Platnost od 4. 6. 2009
Účinnost od 1. 8. 2009
Novelizuje předpis 44/1988 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb.
Novelizován předpisem 168/2013 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 541/2020 Sb., 609/2020 Sb., 284/2021 Sb., 152/2023 Sb.
Prováděn předpisem 428/2009 Sb., 429/2009 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy

 1. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje
  1. pravidla pro nakládání s těžebními odpady,
  2. pravidla pro předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí, způsobeným nakládáním s těžebním odpadem, a z toho plynoucím rizikům ohrožení životů a lidského zdraví,
  3. pravidla pro omezení vlivů na vodu, ovzduší, půdu, rostliny, živočichy a krajinu, vyvolaných nakládáním s těžebními odpady,
  4. působnost orgánů veřejné správy v oblasti nakládání s těžebními odpady.
 2. Tento zákon se nevztahuje na
  1. ukládání těžebních odpadů na skládky odpadů zřizované a provozované podle zákona o odpadech a na ukládání těžebních odpadů do podzemí,
  2. těžební odpady vznikající při ložiskovém průzkumu, těžbě a úpravě nerostů v moři,
  3. vtlačování vody obsahující látky, které vznikají při činnostech spojených s ložiskovým průzkumem a těžbou ropných látek nebo s těžbou nerostů nebo rašeliny, a vtlačování vody pro technické účely do horninových struktur, ze kterých byly vytěženy ropné nebo jiné látky, nebo do horninových struktur, které jsou s ohledem na přírodní poměry trvale nevhodné pro jiné účely, jakož i na zpětné vtlačování podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl,
  4. těžební odpady vznikající při těžbě, úpravě a zpracování radioaktivních nerostů,
  5. odpad vznikající v souvislosti s ložiskovým průzkumem, těžbou, úpravou nebo skladováním nerostů nebo v souvislosti s těžbou, úpravou a skladováním rašeliny, který však nevzniká přímo při těchto činnostech,
  6. hmoty, které byly získávány při těžbě a úpravě nerostů podle zvláštního zákona, při vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě a skladování rašeliny a jsou podle plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu využití ložiska určeny pro sanační a rekultivační práce (nebo jsou jejich součástí) nebo pro zajištění nebo likvidaci důlních děl.

Účinnost 1.8.2009.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §23 a §31 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §14, §17 a §107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny).

Účinnost změn 1.8.2009.