ikona Pikona R
57/2006 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
57/2006 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
ikona P
Číslo předpisu 57/2006 Sb.
Částka 24
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 2. 2006
Rozeslán dne 8. 3. 2006
Platnost od 8. 3. 2006
Účinnost od 1. 4. 2006
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 2/1969 Sb., 200/1990 Sb., 531/1990 Sb., 328/1991 Sb., 513/1991 Sb., 563/1991 Sb., 21/1992 Sb., 586/1992 Sb., 6/1993 Sb., 42/1994 Sb., 87/1995 Sb., 61/1996 Sb., 15/1998 Sb., 159/1999 Sb., 168/1999 Sb., 363/1999 Sb., 254/2000 Sb., 120/2001 Sb., 201/2002 Sb., 218/2002 Sb., 229/2002 Sb., 309/2002 Sb., 37/2004 Sb., 38/2004 Sb., 48/2004 Sb., 189/2004 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb., 377/2005 Sb.
Novelizován předpisem 254/2008 Sb., 93/2009 Sb., 278/2009 Sb., 89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 241/2013 Sb., 234/2014 Sb., 170/2018 Sb., 30/2024 Sb.
Anotace

Změna zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem.
Poznámka na úvod:
Tato novela mění celkem 1821 ustanovení dotčených právních předpisů. Byla přijata dne 2.2.2006, stejně jako předchozí novela č. 56/2006 Sb. Mění celkem 33 zákonů, v tom samozřejmě všechny, které byly téhož dne novelizovány zákonem č. 56/2006 Sb.
Opravdu skvělá a promyšlená legislativní činnost českých zákonodárců!
Změny:

 • Změna v §2 a §4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v názvu zákona se slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "dohledu v oblasti kapitálového trhu".
  • Nadpis části první (§1) zní:
   "DOHLED V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU".
  • Nadpis hlavy první (§1) zní:
   "PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU".
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu - nové znění (změna v předmětu úpravy),
  • §2 - nové znění,
  • §3 "Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §4 se zrušuje,
  • §6 (změny),
  • v §7 v nadpisu a v §11 odst. 1 se slova "státního dozoru" nahrazují slovy "dohledu nad kapitálovým trhem",
  • §7a (změny),
  • v §7a odst. 2, na obou místech odstavce 3 a na začátku odstavce 4, §8 odst. 1, §10 odst. 1 a na obou místech odstavce 4, §11 odst. 1, 2, 4, 5 a 6 věta třetí, §13 odst. 1, 2 a 3, §19, §26 odst. 2 písm. d) se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka",
  • §8, §9 (změny),
  • v §9 odst. 3 na třech místech a v §11 odst. 6 větě čtvrté se slova "Komise" nahrazují slovy "České národní banky",
  • vkládají se nové §9a "Přestupky" až §9c včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 10,
  • §10, §11 (změny),
  • §12 se zrušuje,
  • §13, §14 (změny),
  • §16 až §18 se včetně nadpisů zrušují,
  • Označení hlavy II (§21 a násl.) včetně nadpisu "ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMISE" se zrušuje,
  • §21 až §25 se včetně nadpisů zrušují,
  • §26 (změny),
  • §27 se zrušuje,
  • Hlava III (§28 a §29) se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. III, bod 1. až 12. novely.
Naše poznámka ke změně §13 cit. zákona:
V ustanovení 13 cit. zákona jsou technicky neproveditelné tyto změny:

 • bod 54. V §13 odst. 1 písm. u) se slovo "Komisí" nahrazuje slovy "Českou národní bankou". Chyba: Písmeno "u) není v tomto ustanovení obsaženo.
 • bod 55. V §13 odst. 1 písm. w) se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka". Chyba: V písm. w) nesprávný tvar slova "Komise" po novele č. 56/2006 Sb.
 • bod 56. V §13 odst. 1 se na konci písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), … Chyba: Zákon již po novele č. 56/2006 obsahuje písm. x).

Čl. IV - Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §3 (změny),
  • doplňuje se nový §3a,
  • §5, §6, §10, §24 až §26 (změny),
  • vkládá se nový §29a,
  • §36 až §38, §40, §41, §43 (změny),
  • §44 včetně poznámek pod čarou č. 9a až 9f - nové znění,
  • §45 (změny),
  • vkládají se nové §45a "Výbor pro finanční trh" až §45d včetně nadpisu,
  • §46 "Opatření k nápravě" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §46a "Správní delikty při podnikání a obchodování na peněžním trhu" až §46f včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11b až 11f,
  • doplňuje se nový §49a včetně poznámky pod čarou č. 12b,
  • §49b, §50 (změny),
  • §60a se včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. VI, bod 1. až 3. novely.
Čl. VII - Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších zákonů a nálezu Ústavního soudu.

 • Změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • v §1 odst. 2 písm. d), §2 odst. 3 úvodní větě, §5c odst. 5, §6 odst. 3 a 4, §22 odst. 9, §26 odst. 2 písm. c), §26 odst. 5, §26b odst. 3, §34 odst. 1 a v §39 odst. 1 se slova "státního dozoru" nahrazují slovem "dohledu",
  • v §2 odst. 1 písm. b), písm. aa), §3 odst. 4, §5b odst. 1, §5c odst. 1, odst. 3 písm. d), §7 odst. 1, §10 odst. 8 písm. e), §23 odst. 4, §26 odst. 7, §26c odst. 4, §30 odst. 1, §31 odst. 1 a 2, §32 odst. 1 a 4, §32a odst. 2, §33 odst. 1 a 3, §36 odst. 1, §39 odst. 1, §39b odst. 2 písm. b) a v §40 odst. 2 písm. c) se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "Českou národní bankou",
  • v §2 odst. 1 písm. h), písm. bb), §5a odst. 4, §5c odst. 2, odst. 3 písm. e), §7 odst. 1 a 2, §8 odst. 4 písm. f), §9 odst. 7, §10 odst. 6, 9 a 10, §11 odst. 3, §21c odst. 5, §22 odst. 6, §23 odst. 3, §26 odst. 1, 2 a 5, §26a odst. 1, §26c odst. 4, §30 odst. 2, 3, odst. 5 úvodní větě a v písmenu a), odst. 7, 8 a v odst. 11 písm. a), §32 odst. 3 a 6, §32a odst. 3, §33 odst. 2, §34 odst. 1 písm. b) a c), §34 odst. 2 a v §39b odst. 3 se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "České národní banky",
  • §2 (další změny),
  • v §2 odst. 2 písm. e), §5a odst. 2, §5a odst. 6 úvodní části ustanovení, §5a odst. 6 písm. b), §5b odst. 4, §5c odst. 4, §26a odst. 2, §26b odst. 4, §32a odst. 3 a v §39b odst. 1 se slovo "úřadem" nahrazuje slovy "orgánem dohledu",
  • v §3 odst. 1, §5a odst. 2 a 3, §5a odst. 5 písm. b), §5b odst. 2, §5b odst. 4 věta třetí, §6 odst. 1 a 3, §7 odst. 3, §8 odst. 9, §9 odst. 7, §10 odst. 3 a 6, §11 odst. 2 a 3, §13 odst. 4 a 7, §17 odst. 1 a 4, §18 odst. 4, §21a odst. 3 písm. c), odst. 7 a 10, §22 odst. 1, 4, 5 a 9, §23 odst. 6 a 8, §24 odst. 4, §26 odst. 3 písm. a), §26a odst. 3, §26d odst. 4, §27 odst. 1, 3, 6 a 7, §30 odst. 1 a 9, §30a odst. 1, §31 odst. 2 a 3, §32 odst. 1, 2 a 7, §33 odst. 6, 7, 8 a 9, §34 odst. 3, §37 odst. 3, §38 odst. 1 větě druhé, §39 odst. 6, §39a odst. 4 a v §40 odst. 2 písm. b) se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Česká národní banka",
  • §3 (další změny),
  • §5a (změny),
  • v §5a odst. 4 a 6, §5b odst. 1, §7 odst. 3 a odst. 4 písm. e), §8 odst. 9, §10 odst. 1 a 8, §11 odst. 1, 5 a 7, §13 odst. 7, §18a, §21c odst. 7, §22 odst. 6 a 9, §23 odst. 3, §24 odst. 2, §26 odst. 3, §26a odst. 3, §26c odst. 2, §26d odst. 3, §27 odst. 3 písm. a), §30 odst. 8, §32 odst. 1, §37 odst. 3, §38 odst. 2 a v §39a odst. 1 se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "České národní bance",
  • v §5a odst. 5 písm. a), §5b odst. 3, §5c odst. 7, 8 a 9, §26c odst. 4, §27 odst. 5, §31 odst. 2 a v §33 odst. 7 se slovo "úřad" nahrazuje slovy "orgán dohledu",
  • §5b (změny),
  • v §5b odst. 5, §10 odst. 2 a 4, §11 odst. 7, §23 odst. 7, §26 odst. 4 a v §26a odst. 1 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Českou národní banku",
  • §5c (změny),
  • §6, §6a (změny),
  • v §6a úvodní části ustanovení, §6c odst. 1 a 2, §7 odst. 7, §8 odst. 10, §9 odst. 7, §10 odst. 3 a 10, §11 odst. 3 a 4, §23 odst. 5, 8 a 9, §24 odst. 4, §26 odst. 4, §26a odst. 4, §26b odst. 1 a 2, §27 odst. 2, 5 a 7, §29, §30 odst. 4, §30a odst. 1, §31 odst. 1 a 3, §32 odst. 1, §32a odst. 4, §32b, §33 odst. 1, §34 odst. 3, §37 odst. 1, §39b odst. 1 a 2 a v §41 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Česká národní banka",
  • §6a (další změny),
  • §6b se zrušuje,
  • v §6c odst. 1 a v §26 odst. 4 se slovo "úřadům" nahrazuje slovy "orgánům dohledu",
  • v §7 odst. 4 písm. c) a d), §10 odst. 8 písm. d), §22 odst. 9, §26a odst. 1, 2, 3 a 4, §30a odst. 1, §32b, §33 odst. 9 a v §34 odst. 3 se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu",
  • §7 (další změny),
  • v §8 odst. 4 písm. b) a c), §8a odst. 1, §10 odst. 3 a 5, §10b odst. 4, §11 odst. 2, §26c odst. 4, §32a odst. 4, §39 odst. 4 písm. e), §39 odst. 9 a v §39b odst. 3 se slovo "úřadu" nahrazuje slovy "orgánu dohledu",
  • §8 (další změny),
  • §8a, §9, §10, §11, §12 (změny),
  • v §13 odst. 7, §23 odst. 9, §26 odst. 3 písm. a), §26a odst. 3, §31 odst. 2, §33 odst. 6 a v §39a odst. 4 se slova "Finančním zpravodaji" nahrazují slovy "formě úředního sdělení České národní banky ve Věstníku",
  • §13 (další změny),
  • §17, §22, §23, §24, §26, §26a (změny),
  • v §26a odst. 4 a v §33 odst. 6 se slovo "úřady" nahrazuje slovy "orgány dohledu",
  • §26b, §26c, §26d (změny),
  • §26e "Pořádková pokuta" včetně nadpisu - nové znění,
  • §27, §30, §31 až §32a, §33, §34 (změny),
  • §35 "Správní delikty" a §35a "Správní delikty právnických osob" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 12a a 12b - nové znění,
  • doplňuje se nový §35b "Společná ustanovení" včetně nadpisu,
  • §37, §38, §39 až §41 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. IX, bod 1. až 15. novely.
Čl. X - Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4 (změny),
  • v §4 odst. 6 větě třetí, §6 odst. 1, §7 odst. 2 větě druhé, §8 odst. 2 větě druhé, §9 odst. 2 větě druhé, §9 odst. 3 větě druhé a §31 odst. 4 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Česká národní banka",
  • v §4 odst. 6 větě poslední, §39 odst. 2 a §39 odst. 3 větě první se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "České národní banky",
  • v §4 odst. 7, §5 odst. 4, §8 odst. 3 větě první a §9 odst. 3 větě třetí se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Česká národní banka",
  • §5 (změny),
  • v §7 odst. 2 větě první, §9 odst. 2 větě první a §9 odst. 3 větě první se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "Českou národní bankou",
  • §7 (další změny),
  • §8 (změny),
  • v §8 odst. 3 větě druhé a v §43 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova "ministerstvo rozhodlo" nahrazují slovy "Česká národní banka rozhodla",
  • §9, §12, §23, §30 (změny),
  • v §31 odst. 2 a v §43 odst. 1 písm. a) se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Českou národní banku",
  • §31 (další změny),
  • §33, §34, §36 až §39, §42 (změny),
  • §42 - nové znění,
  • §43 (změny),
  • §43a "Přestupky" až §43c včetně nadpisů - nové znění,
  • §43d a §43e se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13f a 13g zrušují,
  • §45a (změny),
  • §45a včetně poznámky pod čarou č. 13f - nové znění,
  • §46 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XII, bod 1. až 11. novely.
Čl. XIII - Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §1a (změny),
  • v §1a odst. 2, §2a odst. 1, §2b odst. 5, §2d odst. 3 na obou místech a odst. 4, §2e odst. 2 na obou místech, §2g odst. 1 a 3, §2h odst. 1, odst. 2 na všech místech a odst. 3, §2i, §4b odst. 3 a 4, §7 odst. 7 na obou místech, §8a odst. 2 a 4, §22 odst. 3 na obou místech, odst. 4, odst. 5 na obou místech, odst. 6 a odst. 7 na obou místech, §22a odst. 1 až 3, §27d odst. 3, §27f odst. 2 a v §28 odst. 1, 11 a 12 se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Česká národní banka",
  • §2a, §2b (změny),
  • v §2b odst. 7, §6 odst. 10 a v §28a se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Českou národní banku",
  • v §2d odst. 1, §2e odst. 2 větě druhé, §2i, §4b odst. 3 na obou místech a odst. 4, §5a odst. 3 a 4, §13 odst. 4 a v §25a odst. 2 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovy "České národní banky",
  • §2d (další změny),
  • v §2e odst. 2 větě první, §6 odst. 6, §7 odst. 7, §8a odst. 2 na obou místech a odst. 4 a v §22 odst. 7 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovy "České národní bance",
  • §2f - nové znění,
  • §2j, §3, §4b, §5a, §6 až §8a (změny),
  • v §8a odst. 2, §23 odst. 1 a v §28 odst. 1 písm. a) se slovo "Úřadem" nahrazuje slovy "Českou národní bankou",
  • §11, §13 (změny),
  • §13a - nové znění,
  • vkládá se nový §13b,
  • §14 včetně poznámky pod čarou č. 17 - nové znění,
  • §15 až §21b se zrušují,
  • §22, §23 (změny),
  • §24 a §25 se zrušují,
  • §25a (změny),
  • vkládají se nové §25b a §25c včetně poznámek pod čarou č. 19 až 23; dosavadní §25b, §25c a §25d se označují jako §25d, §25e a §25f,
  • v přejmenovaných §25d až §25f (změny),
  • §26 se včetně poznámek pod čarou č. 11 a 17a zrušuje,
  • §27 až §27c včetně nadpisů - nové znění,
  • §27d, §27f, §28, §28a (změny),
  • §28b až §28f se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a zrušují,
  • §28g (změny),
  • §28i - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XV, bod 1. až 16. novely.
Čl. XVI - Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §8 až §10 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • §16 "Správní delikty" a §16a "Správní delikty právnických osob" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §16b "Společná ustanovení" včetně nadpisu,
  • v §18 odst. 3 a 4 a v §20 odst. 1 na obou místech se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "České národní banky",
  • v §20 odst. 3 písm. g) a §25 odst. 2 se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "Českou národní bankou",
  • §22, §25 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XX, bod 1. až 5. novely.

 • Změna zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 písm. d) a §23 odst. 1 se slova "státního dozoru" nahrazují slovem "dohledu",
  • §2 až §4, §6 (změny),
  • vkládá se nový §6a "Výhradní pojišťovací agent",
  • §7, §11 (změny),
  • v §12 odst. 1 na obou místech a odst. 4, §13 odst. 1, §14 odst. 1, §15 odst. 1, §16 odst. 1 na obou místech, odst. 2 na obou místech, odst. 3 a 4, §22 odst. 1 na obou místech, odst. 2 a 3, §23 odst. 1 a odst. 6 na obou místech a v §27 odst. 3 na obou místech se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Česká národní banka",
  • v §12 odst. 2, §14 odst. 1 a 4, §16 odst. 2, §17 odst. 1 a 4, §18 odst. 10, §22 odst. 3 a 4 a v §23 odst. 2 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovem "Česká národní banka",
  • §12 (další změny),
  • v §12 odst. 3 písm. j), §14 odst. 2, §17 odst. 1 písm. c), §22 odst. 1 a v §23 odst. 2 písm. a) se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "Českou národní bankou",
  • v §12 odst. 4 na obou místech a v §14 odst. 5 se slovo "úřadem" nahrazuje slovy "orgánem dohledu",
   v §13 odst. 8, §14 odst. 2 a 5, §15 odst. 7, §16 odst. 2, §17 odst. 3, §19 odst. 3, §20 odst. 3, §22 odst. 2, §23 odst. 4, §24 odst. 2 a v §27 odst. 4 se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "České národní bance",
  • §14 (změny),
  • §16 (změny),
  • v §17 odst. 3, §18 odst. 3, §22 odst. 2 a v §23 odst. 4 a odst. 6 na obou místech se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "České národní banky",
  • §17 (další změny),
  • §18 (změny),
  • vkládá se nový §22a "Pořádková pokuta" včetně nadpisu,
  • §23 (změny),
  • §25 "Správní delikty" a §26 "Správní delikty právnických osob" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §26a "Společná ustanovení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12,
  • §27 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XXII, bod 1. až 9. novely.
Čl. XXIII - Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §3, §10 a §66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů.
 • Změna v §8 odst. 1 větě druhé zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.
 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §27 se zrušuje,
  • §52 (změny).
 • Změna zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §4, §5, §7 až §10, §12, §14 až §16 (změny),
  • doplňuje se nový §17a včetně poznámky pod čarou č. 3,
  • §19, §21, §23, §24 (změny).
 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Naše poznámka k této změně:
  Tento zákon byl s účinností od 8.3.2006 zcela "zmasakrován" 240 body novely č. 56/2006 Sb., přijaté Poslaneckou sněmovnou téhož dne (2.2.2006), jako následující změny, provedené novelou č. 57/2006 Sb.:
  • §5 (změny),
  • v §6 odst. 1 a 2, §8 odst. 1, §10 odst. 2, §11 odst. 3, 5 a 6, §14 odst. 2, 3 a 8, §21 odst. 3, 5 a 7, §22 odst. 3 a 6, §23, §24 odst. 1 až 3, §25 odst. 1 a 2, §26 odst. 1 až 4, §27 odst. 1 až 10, §28 odst. 2 a 5, §30 odst. 5, 6, odst. 8 na obou místech a odst. 9, §33 odst. 4, §35 odst. 3 písm. a) na obou místech a písm. b) na obou místech, §36c odst. 1 až 3, 5, odst. 7 na obou místech, odst. 8 a 9, odst. 10 na obou místech a odst. 11 na obou místech, §36d odst. 1, §36e, §36g odst. 1, 2, 3 větě první, odst. 4 a 5, §36j odst. 1, §36l na obou místech, §37 odst. 1 písm. f), §44 odst. 4 písm. c) na obou místech a písm. d) na obou místech, §45 odst. 1 a 3, §49 odst. 2, §57 odst. 1 v úvodní části ustanovení, §57 odst. 1 písm. h), §57 odst. 3 a 5, §74 odst. 1, 3 a 5, §75 odst. 4, §83 odst. 3, 5 a 8, §89 odst. 1 až 3, §103 odst. 2 a 4, §104 odst. 2, §104a odst. 3, 5 a 6, §105 odst. 2, §113 odst. 11, §116 odst. 4, §117 odst. 1, §118 odst. 6, §119 odst. 3, §122 odst. 6, §122 odst. 10 písm. c), §122 odst. 11, 13 a 14, §23 odst. 2, §125 odst. 5, §126 odst. 3, odst. 7 na obou místech, odst. 8 v úvodní části ustanovení na obou místech, odst. 8 písm. b), odst. 10, odst. 11 na obou místech a odst. 12, §129a odst. 2 větě první, druhé a v části věty třetí před středníkem, §130 odst. 1 a 11, §132 odst. 5, §134 odst. 2, §135 odst. 1, 3 a 4, §136 odst. 1 až 3, §137 odst. 1 až 4 a 6, §138, §139 odst. 4 a 8, §140 odst. 3 a 5, §144 odst. 1 a 2, §145 odst. 1, 2 a 5 až 7, §146 odst. 1 až 3, odst. 4 větě první a druhé, odst. 5 a 6, §147, §148 odst. 1 a 3, §149, §151 odst. 2, §152 odst. 1 a 4, §153 odst. 2 a 3, §156 odst. 1 a 2, §191 odst. 2, §192 odst. 3 a 4, §193 odst. 2 až 4, §196 odst. 1, §198 odst. 1, 2 a 4, §199 odst. 2 se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka",
  • v §6 odst. 1 písm. h) na obou místech, §11 odst. 3 až 5, §27 odst. 1, §28 odst. 2 písm. l), §37 odst. 1 písm. e), §74 odst. 1 písm. h), §104a odst. 3 až 5, §117 odst. 1, §126 odst. 6 písm. c), §135 odst. 1 a 3, §150 odst. 2, §151 odst. 1 písm. d) a e), §152 odst. 2 v úvodní části ustanovení, §152 odst. 2 písm. c), §152 odst. 4, §154 odst. 1 a 3, §155 odst. 1, §162 odst. 1 písm. d), §176 písm. a), §199 odst. 2 písm. b) a p) se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu",
  • v úvodní části §8 odst. 1, §11 odst. 3, §21 odst. 4, 7 a 8, §22 odst. 4, 6 a 7, §23, §25 odst. 2, §27 odst. 6 a 10, §36c odst. 4 a 10, §36f odst. 1 a 2, §36g odst. 2 až 4, §104a odst. 3, §135 odst. 3 písm. a), §146 odst. 2 a 5, §147, §191 odst. 2 se slova "dozorový úřad" nahrazují slovy "orgán dohledu",
  • v §8 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 3, §11 odst. 3, §24 odst. 1 v úvodní části ustanovení, §24 odst. 1 písm. a) a b), §24 odst. 2, §25 odst. 1 a 2, §27 odst. 2, 7 a 8, §28 odst. 2 písm. b), §36c odst. 11, §37 odst. 1 písm. e), §104a odst. 3, §135 odst. 3 písm. b), §135 odst. 4 písm. a) a b), v nadpisu části deváté hlavy I dílu 3, §146 odst. 3, §147, §191 odst. 1 se slova "dozorového úřadu" nahrazují slovy "orgánu dohledu",
  • §8 (další změny),
  • §10 (změny),
  • v §10 odst. 3 písm. b), §11 odst. 1 a 11, §14 odst. 1, §19 odst. 1, §21 odst. 4, §22 odst. 4, §28 odst. 1 a 4, §29 odst. 2, §32 odst. 3, §36g odst. 3 větě druhé, §56 odst. 2, §58 odst. 4, §61 odst. 1, §62 odst. 1, §64 odst. 1, §73 odst. 2, §75 odst. 7, §78 odst. 1, §79 odst. 1, §83 odst. 2, §85 odst. 1, §86 odst. 2 písm. b), v nadpisu §89, §103 odst. 1, §104 odst. 4, §104a odst. 1 a 11, §104b odst. 1 písm. b) a odst. 2, §105 odst. 1, §106 odst. 1, §107 odst. 1, §125 odst. 6, §127, §130 odst. 8 a 9, §135 odst. 1, §141 písm. a), §148 odst. 2 a 4, §154 odst. 1, §157 odst. 1 písm. b), §189 odst. 1 písm. b), §190 odst. 1 písm. e), §199 odst. 2 písm. q) se slovo "Komise" nahrazuje slovy "České národní banky",
  • §10 (další změny),
  • §11 (změny),
  • v §11 odst. 4 na obou místech a odst. 5 na obou místech, §11 odst. 9 písm. b), §16 odst. 5, §19 odst. 1 na všech místech a odst. 3, §20 odst. 2 a odst. 3 na obou místech a §138 se slova ", který není bankou," zrušují,
  • §11 (další změny),
  • v §11 odst. 8 a 9, §16 odst. 1 na obou místech, odst. 5 a 6, §18 odst. 1 a 3, §19 odst. 4, §20 odst. 3, §21 odst. 1 a 6, §22 odst. 1 a 5, §24 odst. 4, §25 odst. 3 písm. b), §28 odst. 6, §32 odst. 3, §33 odst. 5, §35 odst. 3 písm. a) až d), §36a odst. 3, §36c odst. 11, §36d odst. 2, §36f odst. 1, §36j odst. 1, §41, §44 odst. 4 písm. c) až f), §47 odst. 1 písm. a), §47 odst. 2 a 4, §58 odst. 3 a 5, §60 odst. 1 a 3, §61 odst. 4, §62 odst. 3, §75 odst. 2, §77 odst. 1 a 3, §78 odst. 4, §79 odst. 3, §80 odst. 7 a 8, §84 odst. 1 a 3, §85 odst. 3, §87, §88 odst. 1, §88 odst. 4 písm. b) a c), §93 odst. 6, §103 odst. 7, §104a odst. 8 a 9, §105 odst. 3, §106 odst. 3, §107 odst. 3, §108 odst. 1, §108 odst. 2 písm. a), §118 odst. 1 na obou místech, odst. 4 a 7, §119 odst. 1 na obou místech a odst. 4, §120 odst. 2 písm. a), §120 odst. 3 a 6, §122 odst. 1, §122 odst. 10 písm. b), §123 odst. 1, §125 odst. 1, 2, 4 a 5, §125 odst. 7 písm. a), f) a h), §127, §135 odst. 1 písm. w) a y), §140 odst. 2, §148 odst. 5, §154 odst. 2 a 4, §155 odst. 2, §157 odst. 1 písm. a) a c), §158 písm. f), §160 odst. 1 písm. c), §161 odst. 1 písm. c), §163 písm. a), §164 odst. 1 písm. c), §171 písm. a), b) a d), §175 odst. 1 písm. a), §199 odst. 2 písm. l) a m) se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance",
  • v §16 odst. 2, §28 odst. 2 písm. i), §30 odst. 9, §36c odst. 3, §104 odst. 2, §108 odst. 2 písm. b), §116 odst. 1 až 3, §118 odst. 5, §124 odst. 5, §126 odst. 5, §128 odst. 2 písm. b), §129a odst. 1, §135 odst. 1 písm. x), §136 odst. 2, §137 odst. 4, §161 odst. 1 písm. f), §162 odst. 1 písm. a), §164 odst. 1 písm. a), §193 odst. 1 se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "Českou národní banku",
  • §16, §19, §20 (změny),
  • v §21 odst. 3, 5 a 6, §22 odst. 3 a 5, §26 odst. 4 písm. a), §27 odst. 1 a 5, §36c odst. 10, §135 odst. 4 písm. b), §157 odst. 1 písm. b) a c) se slova "dozorovému úřadu" nahrazují slovy "orgánu dohledu",
  • §21 (další změny),
  • §22 (změny),
  • v nadpisu §27, v nadpisu §36l a v §146 odst. 4 se slova "dozorovými úřady" nahrazují slovy "orgány dohledu",
  • v §32 odst. 2, v nadpisu §135, §136 odst. 1 v úvodní části ustanovení, §136 odst. 1 písm. c) a d) se slova "státnímu dozoru" nahrazují slovem "dohledu",
  • §34 (změny),
  • v §34 odst. 2 písm. d) bodech 6 a 7, §35 odst. 1, §36 odst. 3 a odst. 7 na obou místech, §44 odst. 2 písm. o) bodech 1 a 2, §75 odst. 3, §83 odst. 7, §126 odst. 9, §130 odst. 3, §143, §154 odst. 2, §193 odst. 1, §198 odst. 4 písm. a) a b) se slovo "Komisí" nahrazuje slovy "Českou národní bankou",
  • v §34 odst. 2 písm. d) bodech 6 a 7, §35 odst. 1, §123 odst. 2, §146 odst. 3 se slova "dozorovým úřadem" nahrazují slovy "orgánem dohledu",
  • §36c, §36f (změny),
  • v §41, §57 odst. 1 písm. g), §87, §93 odst. 6, §108 odst. 1, §148 odst. 3 se slova "státního dozoru" nahrazují slovem "dohledu",
  • §97, §104b, §115, §117, §126, §128, §129a, §130 (změny),
  • v nadpisu části deváté, nadpisu části deváté hlavy I, v §135 odst. 1, v nadpisu části deváté hlavě I dílech 3 až 5 a v §148 odst. 1 se slova "Státní dozor" nahrazují slovem "Dohled",
  • §135, §137, §138, §139, §145, §146, §148, §150, §151, §152, §153 (změny),
  • v §151 odst. 1 písm. a) na obou místech, písm. h) a písm. i), §153 odst. 3 v úvodní části a §156 odst. 2 písm. a) a b) se slovo "společnosti" nahrazuje slovem "osoby",
  • v §151 odst. 1 písm. b), §153 odst. 3 písm. a) a b) se slovo "společnost" nahrazuje slovem "osoba",
  • §154, §155, §156, §176, §192 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XXIX, bod 1. až 4. novely.
Čl. XXX - Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §38 (změny),
  • v §8 odst. 1 větě první a druhé, §8 odst. 3, §8 odst. 4 větě první a druhé, §8 odst. 5 větě první, §9 odst. 1 větě první a druhé, §12 odst. 2 větě první a druhé, §12 odst. 3 větě první a druhé, §13 odst. 5, §14 odst. 1 větě první a třetí, §14 odst. 2 větě první a druhé, §37 odst. 1, §38 odst. 1 až 3, §40 odst. 3 a 4 se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka",
  • v §8 odst. 5 větě druhé a §11 odst. 3 větě první se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance",
  • v §9 odst. 2 větě první a třetí, §9 odst. 4, §10 odst. 1 větě první, §12 odst. 4 větě první a třetí, §12 odst. 5 větě druhé, §14 odst. 3 větě první, §14 odst. 4 větě první se slovo "Komise" nahrazuje slovy "České národní banky",
  • v §9 odst. 2 větě první, §12 odst. 4 větě první a §14 odst. 3 větě první se slova "k prezidiu Komise" zrušují,
  • v §9 odst. 2 větě druhé, §12 odst. 4 větě druhé a §14 odst. 3 větě druhé se slova "Prezidium Komise je povinno" nahrazují slovy "Bankovní rada České národní banky je povinna",
  • v §9 odst. 2 větě třetí, §12 odst. 4 větě třetí a §14 odst. 3 větě třetí se slova "prezidium Komise" nahrazují slovy "bankovní rada České národní banky",
  • §9 (další změny),
  • §12, §14, §37, §38, §40 (změny).

Čl. XXXII - Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4 (změny),
  • v §5 odst. 5 a 6, §12 odst. 7, §19 odst. 1, 2 a 3, §20 odst. 7, §27 odst. 1 písm. c), §43 odst. 1 a 3, §50, §58 odst. 6, §85 odst. 1 větě druhé a odst. 2 větě druhé, §91 odst. 1 a 3, §103 odst. 5, §119 odst. 1 písm. m) a §121 odst. 1 písm. a) se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "Českou národní banku",
  • v §5 odst. 6, §19 odst. 2, §26 odst. 1 písm. d) bodě 1, §43 odst. 1 písm. a), §62 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2, §116 odst. 3 a §128 odst. 1 se slova "dozorovým úřadem" nahrazují slovy "orgánem dohledu",
  • v §6 odst. 4, §14 odst. 2, §26 odst. 1 písm. a) a b), §36 odst. 4, §37 odst. 4, §58 odst. 1 písm. b), §66 odst. 6, §71 odst. 1 a 11, §72 odst. 1, §73 písm. b), §92 odst. 7, §93, §96 odst. 1, §100 odst. 2, 6 a 7, §101 odst. 2, 6 a 7, §102 odst. 3, §109 odst. 9, §111 odst. 1 písm. a) a odst. 2, §119 odst. 1 písm. s), §125 odst. 1 písm. b) a §127 odst. 1 písm. e) se slovo "Komise" nahrazuje slovy "České národní banky",
  • v §12 odst. 6, §20 odst. 8 písm. b), §23 odst. 2, 3, 6 a 8, §36 odst. 1 a 6, §37 odst. 1, 5 a 6, §41 odst. 1 písm. d), §45 odst. 3, §70 odst. 3, §71 odst. 8 a 9, §85 odst. 1 větě první a odst. 2 větě první, §86, §88 odst. 4, §89, §91 odst. 2 a 4, §92 odst. 1, §92 odst. 4 na obou místech, §94 odst. 1, §104 odst. 2, §110 odst. 2 a §139 písm. f) se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance",
  • v §12 odst. 8, 9, 10 a 12, §20 odst. 11, §23 odst. 10, §26 odst. 1 písm. d) bodě 1, §26 odst. 1 písm. e), §28 odst. 5 písm. a), §29 odst. 1 na obou místech, §29 odst. 2, §32 odst. 2, §36 odst. 3 na obou místech, §36 odst. 5 a 7, §37 odst. 3, §38, §39 odst. 1 a 2, §40 odst. 1 a 2 písm. a), §41 odst. 5, §42, §46, §47 odst. 1, 2, 4 a 5, §48, §49 odst. 13, §56 odst. 3, §58 odst. 2, 5, 7 a 8, §60 odst. 1 a 2, §62 odst. 1, §63 odst. 1, §64 odst. 1, §66 odst. 1 a 2, §67 odst. 1 a 3, §68 odst. 1, §71 odst. 3, 5 a 6, §72 odst. 3, §78 odst. 1 písm. a), §84 odst. 11, §88 odst. 3, §92 odst. 3, 5 a 6, §95, §96 odst. 3, §98 odst. 1 písm. d), §100 odst. 4, §101 odst. 4, §102 odst. 1, 4 a 5, §103 odst. 1 na obou místech, §103 odst. 2 až 6, §104 odst. 1 a 3, §105 odst. 1, §106 odst. 1, §107 odst. 1, §108, §109 odst. 4 a 8, §110 odst. 3 a 5, §113 odst. 1 a 2, §114 odst. 1 a 2, §114 odst. 3 na obou místech, §114 odst. 6 až 8, §115 odst. 1 a 2, §116 odst. 1 až 3, §116 odst. 4 na všech místech, §116 odst. 5 až 7, §117 odst. 1 na obou místech, §117 odst. 2, §118 na obou místech, §128 odst. 2, §129 odst. 3 až 5, §130 odst. 1 a 2 a §139 se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka",
  • v §26 odst. 1 písm. d) bodě 1, §28 odst. 9, §60 odst. 3, §64 odst. 2, §84 odst. 11, §92 odst. 8, §119 odst. 1 písm. n), §120 odst. 1 písm. d) a §134 se slovo "Komisí" nahrazuje slovy "Českou národní bankou",
  • v §26 odst. 1 písm. d) bodě 1, §26 odst. 1 písm. h) bodě 3, §39 odst. 1 písm. a), §40 odst. 1 a 2 písm. a), §51 odst. 1 písm. e), §55 odst. 1, §58 odst. 2 písm. b), §62 odst. 1 písm. a) bodě 4, §78 odst. 1, §102 odst. 4 písm. b), §102 odst. 5 písm. a) a b), §116 odst. 3, §118 a §128 odst. 1 se slova "dozorového úřadu" nahrazují slovy "orgánu dohledu",
  • v §26 odst. 1 písm. d) bodě 1 na obou místech, §26 odst. 1 písm. g) bodě 2, §26 odst. 1 písm. h) bodě 3 na všech místech, §28 odst. 2 písm. c), §51 odst. 1 písm. e), §55 odst. 1, §60 odst. 1 písm. h) na obou místech, §64 odst. 1 písm. g) na obou místech, §71 odst. 4 a 5, §78 odst. 1 v úvodní části ustanovení, §78 odst. 1 písm. c) a §102 odst. 4 se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu",
  • v §36 odst. 3 na všech místech, §36 odst. 5 a 6, §37 odst. 3 a 5, §47 odst. 4 a §102 odst. 5 písm. b) se slova "dozorovému úřadu" nahrazují slovy "orgánu dohledu",
  • v §36 odst. 3, §36 odst. 4 na obou místech, §36 odst. 7, §37 odst. 4, §38, §40 odst. 2 písm. b), §45 odst. 1 písm. c), §62 odst. 1, §71 odst. 3, §102 odst. 4 písm. a), §116 odst. 2 a 5, §117 odst. 1 a 2, §118 a §128 odst. 2 se slova "dozorový úřad" nahrazují slovy "orgán dohledu",
  • §44, §58, §62, §73, §78, §91, §102 (změny),
  • v §102 odst. 1, nadpisu §116, nadpisu §117 a nadpisu §118 se slova "Státní dozor" nahrazují slovem "Dohled",
  • §102 (další změny),
  • §103 (změny),
  • v §116 odst. 4 a §130 odst. 1 a 2 se slova "dozorové úřady" nahrazují slovy "orgány dohledu",
  • §116 (další změny),
  • §129, §133 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XXXIV novely.
Čl. XXXV - Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §5 odst. 1 zákona č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.
 • Změna v §9, §20, §29, §42, §196 a §237 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Poznámka:
  Zákon je dosud neúčinný!, Účinnosti až na některé výjimky nabývá 1.1.2007.
 • Změna v §11 odst. 2 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky".
 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §5, §16, §16a, §20, §25a, §26c až §26e, §30, §34, §38, §38b, §40, §41 (změny).

Čl. XL - Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §163 odst. 2 úvodní části ustanovení, v §164 odst. 4, §175 odst. 3 písm. c) a §183e odst. 11 se slova "Komisí pro cenné papíry" nahrazují slovy "Českou národní bankou",
  • v §164 odst. 4, §183e odst. 3, 6 a 7 a §186a odst. 2 se slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní bance",
  • v §175 odst. 1 písm. f), §183e odst. 7, v §183g odst. 3 poslední větě a §183j odst. 3 a 6 se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky",
  • v §183a odst. 4 písm. e), odst. 12 písm. a) a b), v §183b odst. 8, v odst. 9 na všech místech a odst. 11 na obou místech, v §183e odst. 5, 8, odst. 9 na všech místech, odst. 10 a odst. 11 a 13 na obou místech, §183g odst. 2, odst. 3 na obou místech a odst. 5, §183h odst. 1 a 2, §183i odst. 5 na obou místech a §183m odst. 1 se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "Česká národní banka",
  • §183b, §183e, §183h, §183i, §183n (obdobné změny),
  • §323, §323a (změny).
 • Změna v §13, §66e, §66g, §66l, §66q, §66s a §66t zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §200f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11a odst. 2 písm. b) a v §11b zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15 odst. 1 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 a §6 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 a v položce 66 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se část osmnáctá zrušuje.
 • Změna zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
  Změny v ustanoveních:
  • v §1, §2 písm. k) a l), §5 odst. 5 a 6, §6 odst. 1, 2 a 3, §8 odst. 1 a 2, §9 odst. 1 až 7, §10 odst. 1 až 4, §11 odst. 1, 2 a 4, §12, v nadpisu hlavy IV, §13 odst. 1 až 7, §14 odst. 1 písm. a) a e), §14 odst. 2, §15 odst. 1 a 2, §15 odst. 2 písm. h), §15 odst. 3, §16 odst. 1 a 2, §17 odst. 1 až 4, §18 odst. 1 a 2, §19, §20 odst. 3, 5 a 6, §21 odst. 3 písm. a) až c), §21 odst. 4, §22 odst. 5, §23 odst. 1, 2 a 3, §23 odst. 1 písm. b), §25 odst. 1 až 4, §26 odst. 1 a 3, §27 odst. 1 písm. a) a b), §27 odst. 2 písm. a), §28, 29 a 33 se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu",
  • v §2 písm. k), §2 písm. l) bodě 1, §9 odst. 1, v nadpisu hlavy III, v nadpisu §10, §10 odst. 2, v nadpisu §11, §11 odst. 3 a 4, §13 odst. 7, §15 odst. 2 písm. a), §18 odst. 2 a §25 odst. 4 se slovo "dozor" nahrazuje slovem "dohled",
  • v §10 odst. 1 a 2, §11 odst. 1 a 3 se slovo "dozorem" nahrazuje slovem "dohledem",
  • §17 (změny),
  • vkládá se nový §19a "Povinnost obezřetného výkonu činnosti" včetně nadpisu,
  • §30, §33, §34 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. LI, bod 1. až 2. novely.

 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládají nové §33b a §33c včetně poznámek pod čarou č. 7f až 7j.
 • Změna v §54b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.4.2006.