482/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 482/2004 Sb.
Částka 166
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 7. 2004
Rozeslán dne 7. 9. 2004
Platnost od 7. 9. 2004
Účinnost od 7. 9. 2004
Novelizuje předpis 77/1969 Sb., 388/1991 Sb., 239/1992 Sb., 241/1992 Sb., 90/1995 Sb., 104/2000 Sb., 211/2000 Sb., 218/2000 Sb., 256/2000 Sb., 239/2001 Sb., 320/2001 Sb.
Novelizován předpisem 94/2005 Sb., 496/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.

 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3, §4, §6 až §8 (změny),
  • vkládají se nové §8a („Střednědobý výdajový rámec“) a §8b („Lhůty některých prací vykonávaných vládou, ministerstvem, správci kapitol a státními fondy při vypracování návrhu státního rozpočtu, střednědobého výhledu a střednědobých výdajových rámců“), včetně poznámky pod čarou č. 11d),
  • §14 včetně poznámky pod čarou č. 15a) - nové znění,
  • §16, §20 (změny),
  • §21 včetně poznámky pod čarou č. 17a) - nové znění,
  • §23 až §26, §29, §30, §34, §36, §38, §39 (změny),
  • §44 - nové znění,
  • vkládá se nový §44a,
  • §45 (změny),
  • §47 - nové znění,
  • §48, §52, §53, §57, §59, §68, §70 (změny),
  • §71, §73 - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Právní vztahy vzniklé podle rozpočtových pravidel účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona z neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Peněžní prostředky, které jsou v rezervním fondu organizační složky státu do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona použijí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III - Zmocnění k vydání úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění rozpočtových pravidel, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, kde se za §2 vkládá nový §2a („Rozpočet Fondu“), včetně poznámky pod čarou č. 7a).
 • Změna v §5 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení.
 • Změna v §2 a §5 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.
 • Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §6a (změny),
  • vkládá nový §6c („Rozpočet Fondu“), včetně poznámky pod čarou č. 6d),
  • §9a, §11a (změny).
 • Nové znění §3 zákona č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy.
 • Změna v §6 zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
 • Změna v §6 zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky.
 • Změna zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §12 (změny),
  • vkládá se nový §12a („Vztah k Poslanecké sněmovně“),
  • §20, §29 (změny).
 • Změna v §50 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
 • Změna v §7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Účinnost změn 7.9.2004.