239/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 239/2012 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 6. 2012
Rozeslán dne 4. 7. 2012
Platnost od 4. 7. 2012
Účinnost od 1. 9. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení části šesté čl. XI bodu 2, části patnácté a šestnácté nabývají účinnosti dne 1.1.2013.
Novelizuje předpis 388/1991 Sb., 563/1991 Sb., 569/1991 Sb., 239/1992 Sb., 241/1992 Sb., 166/1993 Sb., 104/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 211/2000 Sb., 219/2000 Sb., 248/2000 Sb., 256/2000 Sb., 320/2001 Sb., 420/2004 Sb.
Novelizován předpisem 496/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §1 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 37 - nové znění,
  • §4, §6, §9, §21, §22, §22b, §25, §30, §31, §37a (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2012 nebo později, pokud není v bodech 2 a 3 stanoveno jinak.
 2. Podle §30 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou účetní jednotky poprvé postupovat při periodické inventarizaci prováděné k rozvahovému dni 31. prosince 2011, nebo později.
 3. Vybraná účetní jednotka může použít způsob ocenění majetku podle §25 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro případy nabytí majetku, kdy k úkonům nebo skutečnostem bezprostředně směřujícím k bezúplatné změně příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo ke svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, k výpůjčce nebo k bezúplatnému převodu nebo přechodu došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §1 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §1 odst. 10 zákona č. 388/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • Změna v §9 odst. 2 písm. b) zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 299/2009 Sb.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §9 odst. 2 písm. b) zákona č. 569/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • Změna zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §5 odst. 3 zákona č. 239/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • Změna zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

Čl. X - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §5 odst. 3 zákona č. 241/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • Změna zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13 (změny),
  • bod 2. - změny s účinností od 1.1.2013
   • v §21 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
    "h) vyžádat si od kontrolované vybrané účetní jednotky nebo od jiného kontrolního orgánu účetní záznamy též prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu, anebo si vyžádat účetní záznamy od správce centrálního systému účetních informací státu, za podmínek stanovených zákonem o účetnictví.".

Čl. XII - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §13 odst. 3 písm. b) zákona č. 166/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • Změna v §5b a §8 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIV - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §8 odst. 2 písm. c) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • Změna v §38, §49, §50, §84 a §102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XVI - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §84 odst. 2 písm. b) a §102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • Změna v §17, §35 a §59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §35 odst. 2 písm. i) a §59 odst. 1 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • Změna v §35, §59 a §68 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XX - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §59 odst. 2 písm. e) a §68 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • Změna v §5 a §6 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXII - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §6 odst. 6 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §5a,
  • vkládá se nový §55a.

Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §5a a §55a zákona č. 219/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • Změna v §16e odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §16e odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • Změna v §4 a §10 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXVIII - Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle §10 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

 • ČÁST PATNÁCTÁ - změny s účinností od 1.1.2013
  • Změna v §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), se doplňuje nový odstavec 5, který zní:
   "(5) Při výkonu veřejnosprávní kontroly je kontrolní orgán oprávněn si vyžádat od kontrolované účetní jednotky nebo od jiného kontrolního orgánu účetní záznamy též prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu, anebo si vyžádat účetní záznamy od správce centrálního systému účetních informací státu, za podmínek stanovených zákonem o účetnictví.".
 • ČÁST ŠESTNÁCTÁ - změny s účinností od 1.1.2013
  • Změna v §5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 199/2010 Sb., se doplňuje nový odstavec 9, který zní:
   "(9) Při výkonu přezkoumávání podle §6 až 12 je kontrolor oprávněn si vyžádat od kontrolované účetní jednotky nebo od jiného kontrolního orgánu účetní záznamy též prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu, anebo si vyžádat účetní záznamy od správce centrálního systému účetních informací státu, za podmínek stanovených zákonem o účetnictví.".

Účinnost změn 1.9.2012, s výjimkou ustanovení části šesté čl. XI bodu 2, části patnácté a šestnácté, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2013.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.