465/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 465/2011 Sb.
Částka 160
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 12. 2011
Rozeslán dne 30. 12. 2011
Platnost od 30. 12. 2011
Účinnost od 30. 12. 2011
Novelizuje předpis 239/1992 Sb., 241/1992 Sb., 166/1993 Sb., 218/2000 Sb., 250/2000 Sb.
Novelizován předpisem 496/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • v §3 písm. j), §9 odst. 1, §11a, §15 odst. 1 písm. c), §33 odst. 1 písm. d), §34 odst. 1 a v §37 odst. 3, 4 a 8 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §6, §7, §9, §12 až §14 (změny),
  • vkládají se nové §14a až §14e,
  • §15, §16, §21, §23, §24 (změny),
  • vkládá se nový §24a,
  • §25, §26, §29, §33, §34, §36 až §38, §44 až §45, §48, §49, §52, §65, §69, §70 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Pokud platební výměr, kterým se stanoví odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, nabyl právní moci do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká právo podat žádost o prominutí nebo částečné prominutí tohoto odvodu nebo penále uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůta 1 roku neběží ode dne podání návrhu na obnovu řízení do dne pravomocného skončení obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí obnovy řízení, ode dne zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení a ode dne zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení o kasační stížnosti.
 2. Pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona fúze, rozdělení nebo převzetí jmění společníkem nejsou zapsány do obchodního rejstříku, byl však již zveřejněn projekt fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka podle zákona upravujícího přeměny společností a družstev, §14a až 14d zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužijí a postupuje se podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • v §7 odst. 1 písm. e) a v §31 odst. 1 písm. d) a f) se slovo "výnosy" nahrazuje slovem "příjmy",
  • §11 (změny),
  • §11a "Zveřejnění návrhu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti" - nové znění,
  • §17 (změny),
  • §17a "Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti" včetně nadpisu - nové znění,
  • §22, §22a, §25, §28, §31, §34, §39 (změny).

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Pokud platební výměr, kterým se stanoví odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, nabyl právní moci do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká právo podat žádost o prominutí nebo částečné prominutí tohoto odvodu nebo penále uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůta 1 roku neběží ode dne podání návrhu na obnovu řízení do dne pravomocného skončení obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí obnovy řízení, ode dne zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení a ode dne zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení o kasační stížnosti.
 2. Pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příspěvková organizace porušila rozpočtovou kázeň při nakládání s peněžními prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdržel ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z Národního fondu za účelem jejich poskytnutí právnické nebo fyzické osobě na základě svého rozhodnutí, a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl odvod uložen, uloží se podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Žádost podle §28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o snížení nebo prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možno podat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §4, §4a, §8 a §13 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 odst. 3 zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky.
 • Změna v §6 odst. 3 zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Účinnost změn 30.12.2011.