229/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
ikona P
Číslo předpisu 229/2015 Sb.
Částka 94
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 8. 2015
Rozeslán dne 11. 9. 2015
Platnost od 11. 9. 2015
Účinnost od 1. 10. 2015
Provádí předpis 224/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje

  1. způsob zpracování návrhu ročního plánu kontrol, způsob stanovení termínů provádění kontrol, kritéria hodnocení výsledků systematického posuzování nebezpečí závažné havárie a postup při projednávání návrhu ročního plánu kontrol a při jeho schvalování,
  2. náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly, její strukturu a způsob jejího předložení České inspekci životního prostředí a
  3. náležitosti obsahu zprávy o kontrole, její strukturu a způsob jejího zpracování.