305/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 305/2017 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 8. 2017
Rozeslán dne 19. 9. 2017
Platnost od 19. 9. 2017
Účinnost od 19. 9. 2017
Novelizuje předpis 164/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §1, §2, §6, §8, §12b, §13b, §13d§13g, §13k, §13m, §13p (změny),
  • vkládá se nový §13ta „Sdělení o volbě učiněné příslušným orgánem“ včetně nadpisu,
  • v části první hlavě III dílu 2 se za oddíl 4 vkládá nový oddíl 5 „Automatická výměna informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků“ (§13za§13zq) včetně nadpisu,
  • v příloze č. 2 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení