124/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/91 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 124/2005 Sb.
Částka 42
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 2. 2005
Rozeslán dne 30. 3. 2005
Platnost od 30. 3. 2005
Účinnost od 30. 3. 2005
Opraven předpisem REG 05090001
Novelizuje předpis 482/1991 Sb., 117/1995 Sb., 40/2004 Sb., 235/2004 Sb.
Novelizován předpisem 112/2006 Sb., 138/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna v §3 a §5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Výše dávek ze státní sociální podpory, které náleží ke dni účinnosti tohoto zákona, se k tomuto dni posoudí znovu podle čl. I tohoto zákona, jestliže oprávněná osoba do 3 kalendářních měsíců následujících po dni účinnosti tohoto zákona prokáže, že její příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti a takové příjmy osob společně s ní posuzovaných, k nimž bylo přihlédnuto při rozhodování o dávce, jsou příjmy osob, které vykonávají činnost, která se považuje podle zákona o důchodovém pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, nebo jde o příjmy osob, jejichž činnost se nepovažuje podle zákona o důchodovém pojištění za činnost osob samostatně výdělečně činných proto, že tuto činnost nevykonávaly soustavně.

 • Změna v §1 odst. 8 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, kde se za slova "tohoto zákona" vkládají slova " , s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu6a), a s výjimkou osob, jejichž činnost se nepovažuje podle zvláštního právního předpisu6a) za činnost osob samostatně výdělečně činných proto, že tuto činnost nevykonávají soustavně," a na konci tohoto odstavce se připojuje tato věta: "Ustanovení §6 zákona o životním minimu o minimální výši příjmu osob samostatně výdělečně činných se při posuzování sociální potřebnosti nepoužije.".
 • Poznámka pod čarou č. 6a zní:
  ___________________________________
  "6a) §9 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Nároky podmíněné sociální potřebností se ke dni účinnosti tohoto zákona posoudí znovu, jestliže osoby, kterým takové nároky náleží, do 3 kalendářních měsíců následujících po dni účinnosti tohoto zákona prokáží, že jejich příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti a takové příjmy osob společně s nimi posuzovaných, k nimž bylo při posouzení nároku podmíněného sociální potřebností přihlédnuto, jsou příjmy osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost podle zákona o důchodovém pojištění, nebo příjmy osob, jejichž činnost se nepovažuje podle zákona o důchodovém pojištění za činnost osob samostatně výdělečně činných proto, že tuto činnost nevykonávají soustavně.

 • Změna v §57 a §61 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 - nové znění,
  • §17 (změny).

Účinnost změn 30.3.2005.