ikona Pikona R
186/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
186/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR
ikona P
Číslo předpisu 186/2004 Sb.
Částka 62
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 4. 2004
Rozeslán dne 23. 4. 2004
Platnost od 23. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bodů 1 až 5 nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.
Novelizuje předpis 32/1957 Sb., 20/1987 Sb., 589/1992 Sb., 634/1992 Sb., 13/1993 Sb., 111/1994 Sb., 13/1997 Sb., 18/1997 Sb., 19/1997 Sb., 21/1997 Sb., 61/1997 Sb., 122/2000 Sb., 218/2000 Sb., 56/2001 Sb., 86/2002 Sb., 120/2002 Sb., 281/2002 Sb., 309/2002 Sb., 356/2003 Sb., 361/2003 Sb., 362/2003 Sb.
Novelizován předpisem 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 350/2011 Sb., 201/2012 Sb., 324/2016 Sb.
Anotace

Změny některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.
Parlament ČR přijal zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.
Mění zákony:

 • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1 až 5. změny v §20, §20a - s účinností dnem 1.1.2005,
  • §21, §38a až §38c, §40, §42, §43.
 • Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
  Změny v ustanoveních:
  • §34, §35a, §35b, §37, §38.
 • Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §27a,
  • §34 (změny).
 • Změna v §11 a §13 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
  • V části deváté čl. IX zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se body 1 a 2 zrušují.
 • Změna v §31 odst. 2 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách.
 • Změna v §25 odst. 3 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Změna v §22 zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům.
 • Změna v §23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Změna v §20 odst. 2 až 4 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
 • Změna zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §6, §10, §13 (změny),
  • vkládá se nový §13a "Přeprava",
  • §14 (změny),
  • §15 se zrušuje,
  • §17, §21 (změny).
 • Změna zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §17 (změny),
  • vkládá se nový §21a "Přeprava",
  • §22, §25, §32, §35 (změny).
 • Změna v §1 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 • Změna zákona č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
  • V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se část dvacátá druhá zrušuje.
 • Změna v §30 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §51 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v §36 a §38 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
  • V §39 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2001 Sb., se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".
 • Změna v §34 a §35 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
 • Změna zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §8, §10, §13, §15, §20.

Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou části první čl. I bodů 1 až 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.