ikona Pikona R
21/2006 Sb. - Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
21/2006 Sb. - Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
ikona P
Číslo předpisu 21/2006 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2005
Rozeslán dne 26. 1. 2006
Platnost od 26. 1. 2006
Účinnost od 1. 3. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení §30 nabývá účinnosti dne 26.1.2006.
Novelizuje předpis 186/1992 Sb., 154/1994 Sb., 328/1999 Sb., 301/2000 Sb., 320/2002 Sb., 18/2004 Sb.
Ruší předpis 41/1993 Sb., 138/1993 Sb., 15/1997 Sb.
Novelizován předpisem 165/2006 Sb., 189/2008 Sb., 301/2008 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 15/2015 Sb., 279/2019 Sb., 12/2020 Sb., 261/2021 Sb., 269/2021 Sb., 270/2021 Sb., 414/2023 Sb.
Prováděn předpisem 36/2006 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

 1. Působnost na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou ("vidimace") a ověřování pravosti podpisu ("legalizace") podle tohoto zákona vykonávají
  1. Ministerstvo vnitra,
  2. krajské úřady,
  3. obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
  4. obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
  5. újezdní úřady.
 2. Působnost stanovená krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona, je výkonem přenesené působnosti.

Účinnost 1.3.2006.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se (s účinností od 1.3.2006):

 1. Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.
 2. Zákon č. 15/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.
 3. Vyhláška č. 138/1993 Sb., o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §9 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "státního občanství" vkládají slova ", ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu".
 • Změna v zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část padesátá druhá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, kde se část třetí (změna zákona č. 41/1993 Sb.) zrušuje.
 • Změna zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §106, §108 (změny),
  • vkládají se nové §121a ("Společná ustanovení o skončení služebního poměru a nárocích s ním souvisících") až §121c včetně nadpisu.

§27 - Přechodná ustanovení

 1. V řízení o propuštění příslušníka Policie České republiky ze služebního poměru zahájeném před nabytím účinnosti tohoto zákona se důvody propuštění posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Nároky související se skončením služebního poměru příslušníka Policie České republiky vzniklé před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.
 • Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §40 (změny),
  • vkládají se nové §124a ("Společná ustanovení o skončení služebního poměru a nárocích s ním souvisících") až §124c včetně nadpisu.

§29 - Přechodná ustanovení

 1. V řízení o propuštění příslušníka Bezpečnostní informační služby ze služebního poměru zahájeném před nabytím účinnosti tohoto zákona se důvody propuštění posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Nároky související se skončením služebního poměru příslušníka Bezpečnostní informační služby vzniklé před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.
 • §30 zákona - účinnost změny dnem vyhlášení (26.1.2006).
  Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. kde se v §4 odstavec 8 zrušuje.

Naše poznámka:
Jak už tomu v "historických zemích" bývá, český Parlament opět "smíchal brambory a hrušky" do podoby "eintopf" a "propašoval" do zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu změny v řízení o propuštění příslušníka Policie ČR a příslušníka BIS a změny v nárocích souvisejících se skončením služebního poměru příslušníků těchto ozbrojených sborů, které s "vidimací" nebo "legalizací" absolutně nesouvisejí.
Doufáme, že policisté a "kontrašpióni" si z tohoto "legislativního guláše" vyberou to, co se jich bytostně dotýká.

Účinnost změn dnem 1.3.2006, s výjimkou §30 (Změna zákona č. 328/1999 Sb.), který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (26.1.2006).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.