165/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 165/2006 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 3. 2006
Rozeslán dne 28. 4. 2006
Platnost od 28. 4. 2006
Účinnost od 1. 9. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. V bodu 34, pokud jde o §115 odst. 3 písm. b) nabývá účinnosti dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice, ustanovení čl. XVIII nabývá účinnosti dne 1.1.2007.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 100/1988 Sb., 531/1990 Sb., 455/1991 Sb., 48/1997 Sb., 111/1998 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb., 133/2000 Sb., 301/2000 Sb., 150/2002 Sb., 221/2003 Sb., 435/2004 Sb., 561/2004 Sb., 629/2004 Sb., 21/2006 Sb., 111/2006 Sb.
Novelizován předpisem 170/2007 Sb., 329/2011 Sb., 456/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Poznámka na úvod:
Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu má 105 bodů. Novela mění celkem 343 dílčích ustanovení dotčených zákonů.
Poznámka 2:
Ve 139 dílčích ustanoveních novelou dotčených zákonů, citovaných "na přeskáčku" jsou provedeny různé záměny slov, z nichž uvádíme jen některé příklady:

 • slova "o azyl" se nahrazují slovy "o mezinárodní ochranu",
 • slova "o azyl (dále jen "prohlášení o azylu") se nahrazují slovy "o mezinárodní ochranu (dále jen "prohlášení o mezinárodní ochraně")",
 • slova "Prohlášení o azylu" se nahrazují slovy "Prohlášení o mezinárodní ochraně",
 • slova "prohlášení o azylu" se nahrazují slovy "prohlášení o mezinárodní ochraně",
 • slova "udělení azylu" se nahrazují slovy "udělení mezinárodní ochrany",
 • slova "udělení a odnětí azylu" se nahrazují slovy "udělení mezinárodní ochrany a k řízení o odnětí azylu nebo doplňkové ochrany",
 • slova "udělení nebo odnětí azylu" se nahrazují slovy "udělení mezinárodní ochrany a na řízení o odnětí azylu nebo doplňkové ochrany",
 • slova "udělení azylu" se nahrazují slovy "udělení mezinárodní ochrany",
 • slova "je vinen činy" se nahrazují slovy "se dopustil činů",
 • slova "ve věci azylu" se nahrazují slovy "ve věci mezinárodní ochrany". …

… a tak dále a tak dále.
Přesný výčet těchto změn přesahuje záměr aplikace MAJÁK. V komerční verzi systému EPIS®, aktualizace květen 2006 proto odkazujeme na úplná znění zákonů dotčených novelou č. 165/2006 Sb., ve kterých jsou příslušné změny zapracovány v jejich úplných zněních.

Změny:

 • Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Nadpis části první zní:
   "MEZINÁRODNÍ OCHRANA",
  • §1, §2 (změny),
  • Nadpis hlavy II zní:
   "PROHLÁŠENÍ O ÚMYSLU POŽÁDAT O MEZINÁRODNÍ OCHRANU, VÍZUM A DOPRAVA CIZINCE DO AZYLOVÉHO ZAŘÍZENÍ",
  • §3 (změny),
  • Nadpis hlavy III (od §5) zní:
   "ŘÍZENÍ O MEZINÁRODNÍ OCHRANĚ".
  • §8 až §13 (změny),
  • vkládají se nové §14a a §14b včetně nadpisů,
  • §15 (změny),
  • vkládá se nový §15a,
  • §16 (změny),
  • Nadpis nad §17 zní:
   "Důvody odnětí a zánik azylu nebo doplňkové ochrany",
  • §17 - další změny,
  • vkládá se nový §17a,
  • §18 včetně poznámky pod čarou č. 6 - nové znění,
  • v §19 odst. 1, §20 odst. 2, §31a, §32 odst. 1 a 5, §34 odst. 1, §58 odst. 1 písm. d), §72 odst. 2 a §81a odst. 2 se slova "ve věci azylu" nahrazují slovy "ve věci mezinárodní ochrany",
  • §20 až §22, §24 (změny),
  • §28 - nové znění,
  • §31a (změny),
  • v nadpisu hlavy IV (od §32) - změny,
  • §37 (změny),
  • v nadpisu dílu 1 hlavy VII (od §41) - změny,
  • §46, §50a (změny),
  • v hlavě VII se vkládá nový díl 3 "Práva a povinnosti osob požívajících doplňkové ochrany" (§53a až §53c) včetně nadpisu; dosavadní díl 3 se označuje jako díl 4,
  • §56 (změny),
  • Nadpis hlavy VIII (od §57) zní:
   "PRŮKAZ ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY, PRŮKAZ POVOLENÍ K POBYTU AZYLANTA, PRŮKAZ OPRÁVNĚNÍ K POBYTU OSOBY POŽÍVAJÍCÍ DOPLŇKOVÉ OCHRANY, CESTOVNÍ DOKLADY",
  • §57 až §60 (změny),
  • v hlavě VIII se vkládá nový díl 3 "Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany" (§60a až §60b) včetně nadpisu; dosavadní díly 3 a 4 se označují jako díly 4 a 5,
  • vkládá se nový §64a "Cestovní doklad vydaný osobě požívající doplňkové ochrany" včetně nadpisu,
  • §65, §68, §70 až §73, §78 (změny),
  • §78b "Pobyt na vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území" včetně nadpisu - nové znění,
  • §85a, §86 až §88a (změny),
  • §91 se zrušuje,
  • §91a, §92b, §93 (změny),
  • v příloze č. 1 a č. 2 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Cizinec, který pobývá na území na základě překážky vycestování udělené podle §91 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen před uplynutím platnosti víza k pobytu nad 90 dní nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu si svůj další pobyt na území upravit podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany se v těchto případech §10 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahuje.
 2. Žádosti o udělení azylu, o nichž nebylo ministerstvem pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za žádosti o udělení mezinárodní ochrany podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá ze změn provedených pozdějšími zákony.
Změny dalších zákonů:

 • Změna v §97 a §99 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • §7 a §8 se zrušují,
  • §33 "Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území" včetně nadpisu - nové znění,
  • §34, §36, §38, §42, §42e, §43, §44, §44a, §45, §46c, §48, §56, §60, §62, §67, §68, §70, §113, §114 (změny),
  • bod 34. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost, pokud jde o §115 odst. 3 písm. b)
   • v §115 se doplňuje odstavec 3,
  • §119, §119a (změny),
  • §120a - nové znění,
  • vkládá se nový §124a,
  • §125, §127, §159, §163, §164, §168, §176, §176a (změny),
  • §179 "Důvody znemožňující vycestování" včetně nadpisu - nové znění.
 • Změna zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §25, §57 (změny),
  • vkládá se nový §58a "Pobyt na vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území" včetně nadpisu.
 • Změna v §1, §3, §7, §14 až §16 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §103 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Na dávky poskytované podle zákona o sociální potřebnosti73a) mají nárok také osoby požívající podle zvláštního právního předpisu73b) doplňkové ochrany na území České republiky.".
 • Změna v §5 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. kde se za slovo "azyl" vkládají slova "nebo doplňková ochrana".
 • Změna v §2 a §35 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 odst. 2 písm. b), §31 odst. 2, §35 odst. 5, §56 odst. 2 a §104a odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
 • Změna v §16, §36 a §108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Změna v §16 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §7 odst. 1 písm. p) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §8 písm. c) zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie.
 • Změna v §18 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
 • Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
  Čl. XVIII - změna s účinností dnem 1.1.2007
  • v §5 odst. 1 písm. b), §52 odst. 1 písm. b) a §52 odst. 3 písm. b) bodě 20 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se za slovo "azyl" vkládají slova "nebo doplňková ochrana".
 • Změna v §15a odst. 1 písm. b) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §350b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXI
Účinnost změn dnem 1.9.2006, s výjimkou ustanovení čl. V bodu 34, pokud jde o §115 odst. 3 písm. b), které nabývá účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku, a čl. XVIII, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.