18/2004 Sb. - Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
ikona P
Číslo předpisu 18/2004 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 12. 2003
Rozeslán dne 23. 1. 2004
Platnost od 23. 1. 2004
Účinnost od 23. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1.5.2004), s výjimkou ustanovení §28 odst. 1, §28 odst. 2 písm. a), c), d) a j), § 28 odst. 4, §38, 39 a části čtvrté, která nabývají účinnosti 23.1.2004.
Pr. př. je v úplném znění 331/2008 Sb.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 29/1984 Sb., 20/1987 Sb., 62/1988 Sb., 564/1990 Sb., 358/1992 Sb., 41/1993 Sb.
Novelizován předpisem 96/2004 Sb., 588/2004 Sb., 21/2006 Sb., 161/2006 Sb., 189/2008 Sb., 52/2012 Sb., 101/2014 Sb., 126/2016 Sb., 222/2017 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 213/2004 Sb., 39/2005 Sb., 193/2005 Sb., 298/2005 Sb., 24/2018 Sb., 306/2020 Sb., 123/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
Předmět a účel zákona
Tento zákon upravuje pro účely volného pohybu osob mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie a v souladu s právem Evropských společenství postup správních úřadů a profesních komor při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě státními příslušníky členských států nebo jejich rodinnými příslušníky.
Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud ustanovení zvláštního zákona neupravují problematiku uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon regulované činnosti jinak.
Změny dalších předpisů:

 • změna v §7 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1), dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3 a dosavadní poznámky pod čarou č. 1), 1a), 2) a 3) se označují jako poznámky pod čarou č. 3), 2), 4) a 5), a to včetně odkazů v textu na ně.
 • změny v §51 a §52 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinnosti dnem vyhlášení (23.1.2004).
 • změny zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14a (změny),
  • vkládají se nové §14b ("Uznávání odborné kvalifikace státního příslušníka jiného členského státu Evropské unie než České republiky pro restaurování kulturních památek") a §14c,
  • §21 (změny),
  • vkládají se nové §21a až §21c,
  • §35, §39 (změny),
  • doplňují se přílohy č. 3 a 4.

Přechodná ustanovení

 1. Na řízení o udělení povolení k restaurování nebo o odnětí povolení k restaurování podle §14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy.
 2. Na řízení o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů nebo o odnětí povolení k provádění archeologických výzkumů podle §21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy.
 • změny v §3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
 • změna v §12 odst. 5 písm. s) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
 • změny v §74 a §173 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1.5.2004), s výjimkou ustanovení §28 odst. 1, §28 odst. 2 písm. a), c), d) a j), §28 odst. 4, §38, 39 a části čtvrté (změna školského zákona č. 29/1984 Sb.), která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (23.1.2004).