15/2015 Sb. - Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
ikona P
Číslo předpisu 15/2015 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 1. 2015
Rozeslán dne 30. 1. 2015
Platnost od 30. 1. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení §8 odst. 5 až 7 a §9 nabývají účinnosti dne 1.9.2015.
Novelizuje předpis 114/1992 Sb., 289/1995 Sb., 222/1999 Sb., 133/2000 Sb., 301/2000 Sb., 164/2001 Sb., 6/2002 Sb., 21/2006 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů).
Stručně z důvodové zprávy:
Ministerstvo obrany v návaznosti na východiska stanovená Bílou knihou o obraně, která byla schválena usnesením vlády ze dne 18. května 2011 č. 369, navrhlo optimalizaci počtu a rozlohy vojenských újezdů. Optimalizace vojenských újezdů vychází z "Komplexní analýzy vojenských újezdů, posádkových střelnic a cvičišť", kterou zpracoval Generální štáb Armády České republiky (AČR) ve spolupráci s ostatními organizačními útvary Ministerstva obrany.
Cílem Optimalizace a nové právní úpravy je:

 1. umožnit obyvatelům vojenských újezdů realizaci základních lidských práv a svobod daných Listinou základních práv a svobod;
 2. vyřešit majetkoprávní uspořádání na území vojenských újezdů - téměř u všech vojenských újezdů dojde k vyřešení restitučních nároků v okrajových částech, a to přímým vyčleněním těchto území z vojenských újezdů;
 3. uspokojit požadavky okolních obcí na zpřístupnění dalších území vojenských újezdů za účelem plnohodnotnějšího využití tohoto území k zabezpečení potřeb obyvatel v oblasti využívání vodních zdrojů pro zásobování obyvatel obcí pitnou vodou, ochrany svého území před povodněmi, zabezpečením dopravní obslužnosti, využití území ke sportovním a kulturním aktivitám co nejširší veřejnosti;
 4. umožnit plnohodnotnější péči o kulturní památky a zpřístupnit je co nejširší veřejnosti bez rizika ohrožení zdraví – kdy na území vojenských újezdů se nachází nemalá část státem evidovaných památek, které se nacházejí většinou v okrajových částech vojenských újezdů.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §79 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7, §8, §48a a §49 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §31 "Správa újezdu" až §38 včetně nadpisů - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 9 až č. 15 se zrušují,
  • §39 a §40 se včetně nadpisu zrušují,
  • §73, §73a (změny),
  • Přílohy č. 1 až 6 se zrušují.
 • Změna v §2 a §19 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2, §62 a §72 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §43 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
 • Změna v příloze č. 3 "Názvy, obvody a sídla okresních soudů" k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).
 • Změna v §16 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).