402/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 402/2010 Sb.
Částka 144
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 12. 2010
Rozeslán dne 28. 12. 2010
Platnost od 28. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bodu 1 a čl. II bodu 1 nabývají účinnosti dne 28.12.2010.
Novelizuje předpis 334/1992 Sb., 357/1992 Sb., 180/2005 Sb.
Novelizován předpisem 165/2012 Sb., 220/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 28.12.2010
   • vkládají se nové §6a "Financování podpory" a §6b "Poskytnutí dotace" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6 až 8,
  • vkládá se nová hlava III "ODVOD Z ELEKTŘINY ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ" (§7a až §7i) včetně nadpisu,
  • dosavadní hlava III se označuje jako hlava IV,
  • §8 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení (bod 1. s účinností od 28.12.2010)

 1. Pro rok 2011 stanoví vláda nařízením limit prostředků státního rozpočtu pro krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů do konce roku 2010.
 2. Za odvodová období měsíců leden a únor 2011 je plátce odvodu povinen odvést odvody a podat vyúčtování odvodu podle §7g zákona č. 180/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě pro odvedení odvodu a podání vyúčtování za odvodové období březen 2011.
 • Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 (změny),
  • vkládá se nový §7a "Základ daně u bezúplatně nabytých povolenek" včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §14a "Sazba daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek" včetně nadpisu,
  • §20, §21 (změny).
 • Změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §22 (změny),
  • v příloze zákona (změny).

Čl. V - Přechodná ustanovení

 1. Řízení podle §9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Při rozhodování o odvodech podle §11 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí vydaného podle zvláštních právních předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2011, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 1 a čl. II bodu 1, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona (28.12.2010).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.