31/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 31/2019 Sb.
Částka 13
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 1. 2019
Rozeslán dne 7. 2. 2019
Platnost od 7. 2. 2019
Účinnost od 7. 2. 2019
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.6.2019, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 25 a 34, které nabývají účinnosti 1.6.2022, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti 1.11.2019, a s výjimkou části páté, která nabývá účinnosti 7.2.2019.
Novelizuje předpis 120/2001 Sb., 6/2002 Sb., 182/2006 Sb., 312/2006 Sb., 296/2017 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, a zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a změna některých dalších zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodné ustanovení

  • Změny v §46 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
  • Změna zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

Změny v ustanoveních: - účinnost od 1.11.2019

Změny v ustanoveních:

  • Změna v části osmé čl. XII zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. - účinnost od 7.2.2019