123/2022 Sb. - Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
ikona P
Číslo předpisu 123/2022 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ČBÚ
Přijat dne 5. 5. 2022
Rozeslán dne 25. 5. 2022
Platnost od 25. 5. 2022
Účinnost od 1. 7. 2022
Opraven předpisem REG 22157001
Ruší předpis 202/1995 Sb., 74/2002 Sb., 75/2002 Sb., 381/2012 Sb.
Provádí předpis 61/1988 Sb., 18/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví

a) vyhrazená elektrická zařízení a jejich zařazení do tříd a skupin,

b) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vyhrazených elektrických zařízeních a jejich obsluze a bezpečnosti provozu těchto zařízení (dále jen "bezpečnost práce a provozu") používaných

1. při hornické činnosti,

2. při činnosti prováděné hornickým způsobem,

3. při nakládání s výbušninami,

4. na pracovištích s činnostmi uvedenými v bodu 1, 2 nebo 3 souvisejícími, jako například v rozvodnách, kompresorových stanicích, čerpacích stanicích, řídicích, měřicích a bezpečnostních ústřednách a na zařízeních stavenišť,

c) předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací pro projektování, montáž, opravy, revize, zkoušky a obsluhu vyhrazených elektrických zařízení a na jejich potřebné technické vybavení a na odbornou způsobilost zaměstnanců organizací a dalších fyzických osob, pokud vykonávají práce na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo je obsluhují,

d) podrobnější požadavky na pracoviště, technická zařízení a pracovní prostředí.