ikona Pikona R
362/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
362/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 362/2007 Sb.
Částka 112
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 12. 2007
Rozeslán dne 28. 12. 2007
Platnost od 28. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 183/1994 Sb., 218/2002 Sb., 435/2004 Sb., 251/2005 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 59/2006 Sb., 72/2006 Sb., 79/2006 Sb., 115/2006 Sb., 179/2006 Sb., 182/2006 Sb., 245/2006 Sb., 262/2006 Sb., 308/2006 Sb., 309/2006 Sb.
Novelizován předpisem 466/2011 Sb., 234/2014 Sb., 224/2015 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §13, §16, §17, §33, §35, §40 (změny),
  • v §41 odst. 1 písm. a), b), d) a f), §45, §52 písm. d) a e), §53 odst. 1 písm. e), §56 odst. 1 písm. a), §94 odst. 2, §108 odst. 3 písm. b), §235 odst. 3 písm. c), §245 odst. 2 a §247 odst. 1 a 3 se slovo "pracovnělékařské" nahrazuje slovy "závodní preventivní",
  • §41 - další změny,
  • §56, §58, §67, §68, §73, §77, §79 (změny),
  • vkládá se nový §79a,
  • §82 - nové znění,
  • §84 (změny),
  • vkládá se nový §84a,
  • §85, §86, §88 (změny),
  • v §90 odst. 2 písm. c) bodu 5 a v §132 se slova "sociální péče" nahrazují slovy "sociálních služeb22a)",
  • vkládá se nový §90a,
  • §91, §92, §97, §98, §100, §102 (změny),
  • v §102 odst. 6, §103 odst. 1 písm. d) a v §224 odst. 1 písm. d) se slovo "pracovnělékařskou" nahrazuje slovy "závodní preventivní",
  • §103, §107 až §109, §114, §116, §118, §120, §122 až §124, §127, §129, §136, §139, §140, §142, §145, §149 (změny),
  • v části sedmé se v nadpisu hlavy II (nad §156) a hlavy III (nad §173) slova "STÁTEM, ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKEM, STÁTNÍM FONDEM, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ, JEJÍŽ NÁKLADY NA PLATY A ODMĚNY ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST JSOU PLNĚ ZABEZPEČOVÁNY Z PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ POSKYTOVANÉHO Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE NEBO Z ÚHRAD PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NEBO ŠKOLSKOU PRÁVNICKOU OSOBOU ZŘÍZENOU PODLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA" nahrazují slovy "UVEDEN V §109 ODST. 3".
  • §170, §183, §187, §200, §202, §205, §215, §216, §232, §240, §241, §268, §276, §289 (změny),
  • §299 včetně poznámky pod čarou č. 82 - nové znění,
  • §311, §317, §319, §330, §342, §346, §347, §350, §354, §363, §365, §366, §371, §376 až §378, §380, §388, §390 (změny),
  • §391 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. II, bodech 1. až 3. novely.

 • Změna v §2, §3, §7, §11, §14, §20 a §21 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
 • Změna v §3, §6, §15, §17, §28 a §30 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §69 a §121 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §38, §80, §124, §125, §147, §150 a §232 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §14 zákona č. 183/1994 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení k čl. VII
Podle §14 odst. 2 zákona č. 183/1994 Sb., ve znění tohoto zákona, se postupuje i v případě stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, na kterou vzniklo právo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §27 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
 • Změna v zákoně č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích, kde se část jedenáctá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, kde se část čtvrtá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 72/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se část první zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se část čtvrtá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, kde se část sedmá zrušuje.
 • Změna v §12 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
 • Změna v zákoně č. 308/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti, kde se část třetí zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se §31 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zrušuje.
 • Změna v §6 odst. 7 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §59 odst. 2, §295 odst. 2 písm. a) a §330 odst. 5 se slova "jejichž pracovní poměr se zakládá volbou nebo jmenováním" nahrazují slovy "podle §33 odst. 3 a §73 odst. 3 zákoníku práce".
  • Poznámky pod čarou č. 14 a 15 se zrušují.

Účinnost změn 1.1.2008.