308/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
ikona P
Číslo předpisu 308/2006 Sb.
Částka 96
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 5. 2006
Rozeslán dne 22. 6. 2006
Platnost od 22. 6. 2006
Účinnost od 18. 8. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. IV bod 4 nabývá účinnosti dne 1.1.2007.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 513/1991 Sb., 358/1992 Sb.
Novelizován předpisem 362/2007 Sb., 89/2012 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti.
Změny:

 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §238 (změny),
  • §255 a §256 - nové znění.
 • Změna v §7, §8 a §72 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25m zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, kde se za slovo "společnost" vkládají slova "a evropskou družstevní společnost".
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §9, §200x (změny),
 • bod 4. - změna s účinností dnem 1.1.2007
  • v §200x odst. 1 se za slovo "služby34g)" vkládají slova "nebo návrhu neplatnosti voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru zaměstnanců evropské družstevní společnosti, kteří jsou voleni jako zástupci zaměstnanců z České republiky,".

Účinnost změn dnem 18.8.2006, s výjimkou ustanovení čl. IV bod 4, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.