82/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 82/2015 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2015
Rozeslán dne 17. 4. 2015
Platnost od 17. 4. 2015
Účinnost od 1. 5. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 17, 18, 21, 29, 40, 41, 83 a 90 a ustanovení čl. IV nabývají účinnosti dne 1.9.2015 a ustanovení čl. I bodů 7 až 11, 13 až 16, 23, 27, 28, 42, 56, 67, 68, 71, 89 a 92 a ustanovení čl. III bodů 1, 3 a 4 nabývají účinnosti dne 1.9.2016.
Novelizuje předpis 306/1999 Sb., 258/2000 Sb., 561/2004 Sb., 563/2004 Sb., 373/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8, §13, §15 (změny),
  • body 7. až 11. - změny s účinností od 1.9.2016
   • bod 7. - §16 „Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11a - nové znění,
   • bod 8. - vkládají se nové §16a „Poradenská pomoc školského poradenského zařízení“ a §16b „Revize“ včetně nadpisů,
   • bod 9. - v §17 odst. 3 (změny),
   • bod 10. - Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje,
   • bod 11. - §19 - nové znění,
   • §20 (změny),
  • Body 13. až 16. - změny s účinností od 1.9.2016
   • bod 13. - v §27 odst. 4 a 6 (změny),
   • bod 14. v §27 odst. 5 (změny),
   • bod 15. - v §28 odst. 2 písmeno f) - nové znění,
   • bod 16. - v §28 odst. 3 písmeno d) - nové znění,
  • bod 17. - změny s účinností od 1.9.2015
   • v §28 odst. 7 se slova "žáka nebo studenta, bylo-li mu přiděleno" nahrazují slovy "fyzické osoby, které byl doklad vydán, bylo-li jí rodné číslo přiděleno",
  • bod 18. - změny s účinností od 1.9.2015
   • v §28 odst. 8 se slovo "Školy" nahrazuje slovy "Právnické osoby vykonávající činnost školy a právnická osoba podle §171 odst. 4 věty první",
  • §30 (změny),
  • bod 21. - změny s účinností od 1.9.2015
   • v §32 odstavec 2 - nové znění,
  • §32a (změny),
  • bod 23. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §34 odst. 6 a v §67 odst. 2 se slova "se zdravotním postižením" nahrazují slovy "uvedeného v §16 odst. 9",
  • §36, §38 (změny),
  • bod 27. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §41 odst. 9 (změny),
  • bod 28. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §46 odst. 3, §49 odst. 2, §123 odst. 2 a v §181 odst. 1 písm. c) se slova "se zdravotním postižením" nahrazují slovy "uvedené v §16 odst. 9",
  • bod 29. - změny s účinností od 1.9.2015
   • v §47 odstavec 1 - nové znění,
  • §48, §50, §55, §56, §60a, §62, §74 (změny),
  • bod 40. - změny s účinností od 1.9.2015
   • v §81 odst. 69 (změny),
  • bod 41. - změny s účinností od 1.9.2015
   • v §81 odst. 11 písm. a) - změny,
  • bod 42. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §81 odst. 11 písm. d) - změny,
  • §88, §94, §97, §108, §108a, §110, §114 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 58 - nové znění,
  • §114 (další změny),
  • §116, §121, §123 (změny),
  • bod 56. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §123 odst. 4 (změny),
  • §129, §132, §143, §148 až §150, §152, §158, §160 (změny),
  • bod 67. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §160 odst. 1 písm. a), c) a d) se slova "zdravotně postižených" nahrazují slovy "uvedených v §16 odst. 9",
  • bod 68. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §161 odst. 2 (změny),
  • §161 (další změny),
  • bod 71. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §162 na konci odstavce 2 (změny),
  • §163, §165, §166 až §169 (změny),
  • bod 83. - změny s účinností od 1.9.2015
   • v §171 se doplňují odstavce 4 až 6,
  • §172, §174, §178 (změny),
  • bod 89. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §181 odst. 1 úvodní části ustanovení (změny),
  • bod 90. - změny s účinností od 1.9.2015
   • v §183 odst. 4 (změny),
  • §183 (další změny),
  • bod 92. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §183 se doplňuje odstavec 7,
  • §183a (změny),
  • vkládá se nový §183c včetně poznámky pod čarou č. 60,
  • §184, §190 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 10. novely.

 • Změna zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §1 odst. 2 (změny),
  • §3 (změny),
  • bod 3. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §4 odst. 1 a 2 (změny),
  • bod 4. - změny s účinností od 1.9.2016
   • v §4 odst. 5 písm. a), §5 odst. 2 písm. a), §5 odst. 3 písm. c) a v §6 odst. 5 se slova "se zdravotním postižením" nahrazují slovy "uvedené v §1 odst. 2",
  • §5 (další změny).

Čl. IV - změny s účinností od 1.9.2015

 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §7a včetně poznámek pod čarou č. 89 a 90,
  • §92d (změny).
 • Změna v §51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.5.2015), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 17, 18, 21, 29, 40, 41, 83 a 90 a ustanovení čl. IV, která nabývají účinnosti dnem 1.9.2015, a ustanovení čl. I bodů 7 až 11, 13 až 16, 23, 27, 28, 42, 56, 67, 68, 71, 89 a 92 a ustanovení čl. III bodů 1, 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1.9.2016.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.