383/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 383/2005 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Rozeslán dne 1. 10. 2005
Platnost od 1. 10. 2005
Účinnost od 1. 12. 2005
Novelizuje předpis 94/1963 Sb., 99/1963 Sb., 306/1999 Sb., 109/2002 Sb., 218/2003 Sb., 561/2004 Sb., 563/2004 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §4 až §7, §9, §10, §13, §14 (změny),
  • §15 "Společná ustanovení pro zařízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §16, §17 (změny),
  • §18 včetně poznámek pod čarou č. 8, 8a, 8b a 8c - nové znění,
  • vkládá se nový §18a "Akreditace k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8d,
  • §20 až §24 (změny),
  • §25 - nové znění,
  • §26 až §32 (změny),
  • §33 - nové znění,
  • §34 (změny),
  • §36 - nové znění,
  • vkládá se nový §36a,
  • §38, §39, §41 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Posudky o psychické způsobilosti vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platí po dobu 7 let ode dne jejich vydání, pokud nevzniknou důvodné pochybnosti o tom, zda pedagogický pracovník splňuje podmínku psychické způsobilosti podle §18 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; v takovém případě ředitel střediska nebo diagnostického ústavu, dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu nařídí pedagogickému pracovníkovi podstoupit psychologické vyšetření a k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.
 2. Ředitel diagnostického ústavu, dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu zajistí, aby rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nejsou v souladu s §27 a 28 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla nahrazena novými rozhodnutími, a to do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Počty dětí ve výchovných skupinách a rodinných skupinách a počty rodinných skupin a výchovných skupin ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy zavedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uvede příslušný ředitel školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy do souladu s §4 odst. 2 až 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v diagnostickém ústavu, dětském domově, dětském domově se školou a výchovném ústavu podle §27 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je do 31. prosince 2005 shodná s výší příspěvkové základny podle §27 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §15, §22 a §81 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
 • Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů.
  • §103 zákona včetně poznámky pod čarou č. 12 - nové znění.
 • Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  Změny v ustanoveních:
  • §23, §28, §125, §144, §147, §160 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 34a - nové znění,
  • §161, §170, §185 (změny).
 • Změna zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 až §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6a - nové znění.
 • Změna v §81 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňuje odstavec 4.
 • Změna v §23 a §24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Účinnost změn 1.12.2005.