333/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 333/2012 Sb.
Částka 123
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 9. 2012
Rozeslán dne 15. 10. 2012
Platnost od 15. 10. 2012
Účinnost od 1. 11. 2012
Novelizuje předpis 240/2000 Sb., 258/2000 Sb., 301/2000 Sb., 109/2002 Sb., 235/2004 Sb., 561/2004 Sb., 563/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 5 - nové znění,
  • §3 až §6 (změny),
  • §7 se zrušuje,
  • §9, §10, §14 (změny),
  • V části první nadpis hlavy III (nad §16) zní:
   "HLAVA III
   STŘEDISKO",
  • §16 a §17 - nové znění,
  • §18, §20 až §34 (změny),
  • §35 - nové znění,
  • §36, §38 (změny),
  • §40a se zrušuje,
  • §41 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Zřizovatelé středisek výchovné péče uvedou zřizovací listiny nebo jiné zakladatelské dokumenty do souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Počty rodinných skupin v dětských domovech a v dětských domovech se školou zavedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uvede zřizovatel těchto zařízení do souladu s §4 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Do nabytí účinnosti nařízení vlády podle §41 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se při výpočtu výše příspěvku, výše kapesného, hodnoty daru k narozeninám, k úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem a věcné pomoci nebo výše peněžitého příspěvku dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů uvedených v §24 odst. 5 písm. b) a c), postupuje podle dosavadní právní úpravy.
 4. Dětem, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádali zákonní zástupci dítěte, může diagnostický ústav poskytovat péči nejdéle do 31. srpna 2017. Těmto dětem je poskytována preventivně výchovná péče podle §16 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tyto děti mohou být přijaty v průběhu kalendářního roku tak, aby jejich průměrný měsíční počet odpovídal nejvýše 10 % kapacity diagnostického ústavu. Výjimku z omezení počtu dětí podle věty třetí může udělit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Změna v §9 odst. 5 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb.
 • Změna v §52 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §25 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb.
 • Změna v §48a odst. 4 písm. f) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
 • Změna v §116 a §121 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 a §16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.11.2012.