ikona Pikona R
70/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
70/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
ikona P
Číslo předpisu 70/2006 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 2. 2006
Rozeslán dne 15. 3. 2006
Platnost od 15. 3. 2006
Účinnost od 1. 4. 2006
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 97/1963 Sb., 2/1969 Sb., 570/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 337/1992 Sb., 358/1992 Sb., 523/1992 Sb., 42/1994 Sb., 87/1995 Sb., 61/1996 Sb., 15/1998 Sb., 363/1999 Sb., 254/2000 Sb., 365/2000 Sb., 120/2001 Sb., 124/2002 Sb., 440/2003 Sb., 189/2004 Sb., 256/2004 Sb., 436/2004 Sb.
Novelizován předpisem 254/2008 Sb., 41/2009 Sb., 93/2009 Sb., 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 285/2009 Sb., 91/2012 Sb., 241/2013 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
Změny:

 • Změna v §4, §6, §15 a §20 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 3 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, kde se slova "finančně-analytické" zrušují a slovo "zákona" nahrazuje slovy "právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §4 a §7 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25a a §38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §115 a §117 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 odst. 7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, kde se slovo "zákona" nahrazuje slovy "právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci textu odstavce 12 doplňují slova "o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §24 odst. 6 písm. g) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kde se slovo "zákona" nahrazuje slovy "právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §14 odst. 3 písm. h) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, se část třicátá sedmá zrušuje.
 • Změna v §133 odst. 2 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, kde se slova "proti legalizaci výnosů z trestné činnosti" nahrazují slovy "o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §6 odst. 4 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, kde se na konci textu písmene c) doplňují slova "o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §31 odst. 6 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), kde se na konci textu písmene f) doplňují slova "nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §26 odst. 2 písm. f) zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "nebo zabývajícími se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti" vkládají slova "anebo prováděním mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §25a odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci textu písmene f) doplňují slova "nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §6 odst. 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §15 odst. 1 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., kde se slova "příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §6 odst. 8 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, kde se slova "příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §56 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "podle zvláštního právního předpisu" vkládají slova "o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
 • Změna v §31 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, kde se slova "příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
  Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §167, §168 (změny),
  • vkládá se nový §171d "Porušování mezinárodních sankcí" včetně nadpisu.
 • Změna v §47 odst. 3 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, kde se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e).

Účinnost změn 1.4.2006.