322/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 322/2016 Sb.
Částka 126
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2016
Rozeslán dne 3. 10. 2016
Platnost od 3. 10. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Novelizuje předpis 247/1995 Sb., 107/1999 Sb., 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 150/2002 Sb., 62/2003 Sb., 275/2012 Sb.
Anotace

Změna volebních zákonů a dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16 (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §16a „Volební účet“ až §16i „Společná ustanovení ke správním deliktům“ včetně nadpisů,
  • §31, §55, §60, §87, §97 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 4. novely.

 • Změna zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §20, §53 (změny),
  • v části první se vkládá nová hlava IX „VOLEBNÍ KAMPAŇ“ (§56a až §56g) včetně nadpisu,
  • dosavadní hlavy IX a X se označují jako hlavy X a XI,
  • §57 „Přestupky“ a §58 „Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob“ včetně nadpisů - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 25 a 26 se zrušují,
  • vkládá se nový §58a „Společná ustanovení ke správním deliktům“ včetně nadpisu.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bodu 1. až 3. novely.

 • Změna zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §21, §57, §59 (změny),
  • vkládají se nové §59a „Volební účet“ až §59f „Dohled nad financováním volební kampaně“ včetně nadpisů,
  • §62 „Přestupky“ a §63 „Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob“ včetně nadpisů - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 21 a 22 se zrušují,
  • vkládá se nový §63a „Společná ustanovení ke správním deliktům“ včetně nadpisu,
  • §68 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bodu 1. až 3. novely.

 • Změna zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §21 (změny),
  • §23 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §24, §25, §35 až §37 (rozsáhlé změny),
  • §38 „Zveřejnění údajů o financování volební kampaně“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §38a „Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou“ a §38b „Dohled nad financováním volební kampaně“ včetně nadpisů,
  • §62 „Přestupky“ a §63 „Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §64, §66, §68, §72 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VIII, bodu 1. až 4. novely.

 • Změna v §60 odst. 2 až 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, kde se slova "mohl ovlivnit" nahrazují slovy "hrubě ovlivnil".

Čl. X - Přechodné ustanovení

Čl. XII - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, kde se §90a zrušuje.

Čl. XIV - Přechodná ustanovení