86/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 86/2015 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2015
Rozeslán dne 17. 4. 2015
Platnost od 17. 4. 2015
Účinnost od 1. 6. 2015
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 219/2000 Sb., 218/2003 Sb., 279/2003 Sb., 100/2004 Sb., 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v nadpisu části první se slova ", VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT" nahrazují slovy "A VĚCÍ",
  • za nadpis části první se vkládá označení a nadpis nové hlavy I „OBECNÁ USTANOVENÍ“,
  • §1 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 1 až 1e se zrušují,
  • nadpis nad §2 se zrušuje,
  • za §1 se vkládá označení a nadpis nové hlavy II „VÝKON ROZHODNUTÍ O ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU“,
  • pod označení §2 se vkládá nadpis „Obecná opatření“,
  • §2 (další změny),
  • pod označení §3 se vkládá nadpis „Vyloučení věcí“,
  • §3 (další změny),
  • poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje,
  • pod označení §4 se vkládá nadpis „Vyloučení věcí na návrh dotčené osoby“,
  • §4 až §6 (změny),
  • poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují,
  • Nadpis §7 zní:
   „Zjišťování cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů, peněžních prostředků a jiných nehmotných věcí“,
  • §7 (další změny),
  • poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje,
  • §8 (změny),
  • za §8 se vkládá označení a nadpis nové hlavy III „SPRÁVA ZAJIŠTĚNÉHO MAJETKU“,
  • pod nadpis hlavy III se vkládá nový §8a „Účel správy a odpovědnost správce“ včetně nadpisu,
  • §9 (změny),
  • §10 „Práva a povinnosti správce“ včetně nadpisu - nové znění,
  • poznámky pod čarou č. 7 až 9 se zrušují,
  • vkládají se nové §10a „Správa podílu“ a §10b „Odměna správce podílu“ včetně nadpisů,
  • §11 „Náklady správy“ a §12 „Prodej zajištěného majetku“ včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se označení a nadpis nové hlavy IV „ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ“,
  • Pod nadpis hlavy IV se vkládá nový §12a.

Čl. II - Přechodné ustanovení >>

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §42 odst. 1 a §349b se slova „nebo jiná majetková hodnota“ zrušují,
  • §42 (další změny),
  • §47, §48, §49 (změny),
  • v části první v nadpisu hlavy čtvrté (nad §67) se slova „, VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT“ nahrazují slovy „A VĚCÍ“,
  • v části první hlavě čtvrté nadpis oddílu čtvrtého (nad §78) zní: „Zajištění věcí“,
  • §78, §79 až §79f (změny),
  • vkládá se nový §79g,
  • v nadpisu nad §80 se slova "a jinou majetkovou hodnotou" zrušují,
  • §81a, §81b, §146a (změny),
  • v nadpisu nad §239 a v nadpisu §349b se slova "nebo jiné majetkové hodnoty" zrušují,
  • v §239 odst. 1 a 2, §314e odst. 2 písm. f), §349b větě první a druhé a v §358 se slova "nebo jiné majetkové hodnoty" zrušují,
  • §343, §344 (změny),
  • vkládají se nové §344a „Zajištění výkonu peněžitého trestu“ a §344b včetně nadpisu,
  • §347, §348 (změny),
  • §349 - nové znění.
 • Změna v §21, §24, §35a §88a zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §43 odst. 2, §45 odst. 1, §52 odst. 1 písm. f), §70 odst. 2 až 4, §71 odst. 1 větě první a druhé, §71 odst. 2, §72, §98 odst. 1, §101 odst. 1 úvodní části ustanovení, §101 odst. 2 úvodní části ustanovení, §101 odst. 2 písm. b) a c), §101 odst. 3, §101 odst. 4 úvodní části ustanovení, §101 odst. 5, §102, §104 odst. 2, §105 odst. 1 písm. e), §135, §152 odst. 1, §153 odst. 1, §156 odst. 1, §157 odst. 1, §183 odst. 1 a 2, §189 odst. 1, §190 odst. 2, §191 odst. 1 a 2 závěrečné části ustanovení, §192 odst. 3, §205 odst. 1 závěrečné části ustanovení, §206 odst. 1, §209 odst. 1, §210 odst. 1 závěrečné části ustanovení, §214 odst. 1 závěrečné části ustanovení, §215 odst. 1, §216 odst. 1 písm. a) a b), §216 závěrečné části ustanovení, §217 odst. 1, §228 odst. 1, §229, §230 odst. 1, §230 odst. 2 závěrečné části ustanovení, §230 odst. 3 úvodní části ustanovení, §231 odst. 1 závěrečné části ustanovení, §231 odst. 2 úvodní části ustanovení, §232 odst. 1 závěrečné části ustanovení, §232 odst. 2, §234 odst. 1, §235, §236 odst. 1, §239 odst. 1, §245 odst. 1, §246 odst. 1, §248 odst. 1 závěrečné části ustanovení, §248 odst. 3 úvodní části ustanovení, §253 odst. 1, §260 odst. 1, §261 odst. 1, §268 odst. 1 a 3 úvodní části ustanovení, §269 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení, §270 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení, §271 odst. 1, §279 odst. 1, §284 odst. 1 a 2, §285 odst. 1 a 2, §286 odst. 1, §297 odst. 1, §298a odst. 1, §299 odst. 1 a 3 úvodní části ustanovení, §300 a 301, §302 odst. 1 závěrečné části ustanovení, §303 odst. 1, §304 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení, §305 odst. 1, §306 odst. 1, §307 odst. 1, §336 závěrečné části ustanovení, §338 odst. 1, §342 odst. 1, §393 odst. 2 a v §398 odst. 2 se slova "nebo jiné majetkové hodnoty" zrušují,
  • v nadpisu §70, v nadpisu §72 a v nadpisu §101 se slova "nebo jiné majetkové hodnoty" zrušují,
  • §70 (další změny),
  • v §70 odst. 3, §71 odst. 1 větě první, §101 odst. 2 písm. b) a c), odst. 3 a odst. 4 písm. a), §206 odst. 1, §214 odst. 1 písm. a) a b), §215 odst. 1, §216 odst. 1 písm. b), §219 odst. 1, §337 odst. 3 písm. a) a §414 odst. 1 písm. a) se slova "nebo jinou majetkovou hodnotu" zrušují,
  • v §70 odst. 6, §71 odst. 2, §101 odst. 1 úvodní části ustanovení, §101 odst. 2 písm. a) až c), §104 odst. 1 a §135 se slova "nebo jiná majetková hodnota" zrušují,
  • §101, §102, §104, §134, §135, §137, §138, §214 až §217 (změny).
 • Změna zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §15 odst. 1 písm. d), odst. 2 a 3, §19 a v §26 se slova "nebo jiné majetkové hodnoty" zrušují,
  • v nadpisu §19 a v nadpisu §26 se slova "nebo jiné majetkové hodnoty" zrušují,
  • §26, §30, §33 (změny).
 • Změna zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
  Změny v ustanoveních:
  • §68, §107 (změny),
  • v §120 odst. 2, §121 odst. 3, §178 odst. 2, §278 odst. 1 písm. a) a b), §286 odst. 1, §292 odst. 1 písm. b) a c) a v §293 odst. 2 písm. b) a c) se slova "nebo jiné majetkové hodnoty" zrušují,
  • §132, §178, §226, §233 (změny),
  • v části páté v nadpisu hlavy VII (nad §278) se slova ", VĚCÍ NEBO JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT" nahrazují slovy "NEBO VĚCÍ",
  • v části páté hlavě VII v nadpisu dílu 1 (nad §278) a v nadpisu dílu 2 (nad §292) se slova ", věcí nebo jiných majetkových hodnot" nahrazují slovy "nebo věcí",
  • §278, §290, §293 (změny).
 • Změna v §22 a §27 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
 • Změna v §25, §29a a §34b zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.