ikona Pikona R
695/2004 Sb. - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
695/2004 Sb. - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 695/2004 Sb.
Částka 235
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2004
Rozeslán dne 31. 12. 2004
Platnost od 31. 12. 2004
Účinnost od 31. 12. 2004
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 76/2002 Sb., 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 212/2006 Sb., 315/2008 Sb., 227/2009 Sb., 292/2009 Sb., 164/2010 Sb., 85/2012 Sb., 201/2012 Sb., 383/2012 Sb.
Prováděn předpisem 696/2004 Sb., 150/2005 Sb., 315/2005 Sb., 80/2008 Sb., 12/2009 Sb., 287/2010 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví

 1. práva a povinnosti provozovatelů zařízení a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 2. postup při vydávání povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů a rozhodování o jeho změnách,
 3. postup při vydávání a přidělování povolenek na emise skleníkových plynů a podmínky obchodování s nimi,
 4. působnost orgánů veřejné správy,
 5. sankce za porušení uložených povinností.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).
  • V §14 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Vztahují-li se na zařízení ustanovení zvláštního právního předpisu,14a) úřad stanoví emisní limity pro tyto skleníkové plyny jen tehdy, je-li to nezbytné k zabránění závažného znečišťování v místě provozu.".
  • Poznámka pod čarou č. 14a) zní:
   ___________________________________
   "14a) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.".
 • Změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9, §15, §16 (změny),
  • vkládá se nový §35a "Emise látek ovlivňujících klimatický systém Země" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a),
  • §40, §43, §46, §55 (změny).
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.
  • V části SKUPINA 214: Ostatní přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů se na konci textu ve sloupci 1 doplňují slova "Ověřování množství emisí skleníkových plynů", ve sloupci 2 se doplňují slova "a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v příslušném akreditovaném studijním programu nebo b) ukončené střední nebo vyšší odborné vzdělání příslušného oboru a 3 roky odborná praxe vykonaná v posledních 10 letech před podáním žádosti" a ve sloupci 3 se doplňují slova "§15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)".

Účinnost změn 31.12.2004.