315/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 315/2008 Sb.
Částka 101
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 7. 2008
Rozeslán dne 21. 8. 2008
Platnost od 21. 8. 2008
Účinnost od 1. 9. 2008
Platnost do 31. 12. 2012
Novelizuje předpis 695/2004 Sb.
Zrušen předpisem 383/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2, §6, §8 (změny),
  • vkládá se nový §8a,
  • §9a, §10, §10a, §12 (změny),
  • vkládá se nový §12a "Hospodaření s jednotkami přiděleného množství" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7a,
  • §16 až §19 (změny),
  • v příloze č. 1 části C (změny).

Čl. II
Žádost o povolení podle §4 zákona č. 695/2004 Sb., je provozovatel zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně (příloha č. 1 část C bod 2 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona), které je provozováno v den nabytí účinnosti tohoto zákona a které hodlá provozovatel zařízení provozovat i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, povinen předložit Ministerstvu životního prostředí nejpozději 6 týdnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení je možné zařízení provozovat bez povolení.

Účinnost změn 1.9.2008.