ikona Pikona R
23/2017 Sb. - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
23/2017 Sb. - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
ikona P
Číslo předpisu 23/2017 Sb.
Částka 8
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 1. 2017
Rozeslán dne 6. 2. 2017
Platnost od 6. 2. 2017
Účinnost od 21. 2. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení §17 odst. 3 nabývá účinnosti dne 1.1.2018.
Novelizován předpisem 99/2018 Sb., 277/2019 Sb., 207/2020 Sb., 609/2020 Sb., 251/2021 Sb., 261/2021 Sb., 177/2022 Sb., 346/2023 Sb., 349/2023 Sb.
Prováděn předpisem 75/2018 Sb., 117/2019 Sb., 183/2020 Sb., 167/2021 Sb., 105/2022 Sb., 117/2023 Sb., 100/2024 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí v sektoru veřejných institucí a působnost Národní rozpočtové rady. 


§35 - Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou §17 odst. 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Naše poznámka k účinnosti:
Tento zákon byl přijat dnem 17. ledna 2017 a rozeslán ve Sbírce zákonů, částka 8/2017 dne 6. února 2017. Jak je zřejmé z dikce §35 tohoto zákona, nabyl účinnosti 16 dnů před tím, než byl vůbec přijat a 21 dnů před tím, než byl rozeslán ve Sbírce zákonů.
Proto s ohledem na ustanovení §3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv „přidělujeme“ dočasně tomuto zákonu účinnost dnem 21. února 2017.
„(3) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.“