251/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 251/2021 Sb.
Částka 107
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2021
Rozeslán dne 30. 6. 2021
Platnost od 30. 6. 2021
Účinnost od 1. 7. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2021, s výjimkou části první čl. I bodu 6 a částí druhé až čtrnácté, které nabývají účinnosti 1.1.2022.
Novelizuje předpis 563/1991 Sb., 586/1992 Sb., 129/2000 Sb., 218/2000 Sb., 248/2000 Sb., 250/2000 Sb., 320/2001 Sb., 420/2004 Sb., 262/2006 Sb., 456/2011 Sb., 234/2014 Sb., 340/2015 Sb., 23/2017 Sb., 25/2017 Sb.
Novelizován předpisem 151/2023 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

účinnost od 1.7.2021

Čl. II - Přechodná ustanovení

Změna §1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Změna §19 a §19b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Změna §35 zákona č. 129/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Změna zákonač. 218/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Čl. VII - Přechodná ustanovení

Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Čl. IX - Přechodná ustanovení

Změna §7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Změna §1 a §11 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

Změna §109 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Změna §4 a §10 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.

Změna §54, §55 a §57 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Změna zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Změna §3, §7 a §19 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Změna §2§8 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.