77/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 77/2015 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2015
Rozeslán dne 17. 4. 2015
Platnost od 17. 4. 2015
Účinnost od 1. 5. 2015
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 218/2003 Sb., 45/2013 Sb., 104/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §213, §251 (změny),
  • v části páté se doplňuje hlava X „EVROPSKÝ OCHRANNÝ PŘÍKAZ“ (§340 až §356) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 39 až 42,
  • dosavadní §340 a §341 se označují jako §357 a §358.
 • Změna v §88n zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
 • Změna v části první hlavě II zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, kde doplňuje nový díl 8 „Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mladistvých“ (§88a) včetně nadpisu.
 • Změna v §14 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).