284/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 284/2004 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 4. 2004
Rozeslán dne 7. 5. 2004
Platnost od 7. 5. 2004
Účinnost od 1. 9. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení článku VIII bodů 3, 5 a 8 nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.
Novelizuje předpis 202/1990 Sb., 570/1991 Sb., 358/1992 Sb., 523/1992 Sb., 61/1996 Sb., 85/1996 Sb., 254/2000 Sb., 120/2001 Sb.
Novelizován předpisem 344/2005 Sb., 254/2008 Sb., 93/2009 Sb., 186/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.

 • Změna zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 - nové znění,
  • dosavadní §1 se označuje jako §1a,
  • §1a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2) až 8) - nové znění,
  • §2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9) až 11) - nové znění,
  • §3 včetně nadpisu - nové znění,
  • §4 (změny),
  • §5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13) - nové znění,
  • §6 až §12 (změny),
  • §12a včetně poznámky pod čarou č. 21) - nové znění,
  • v části první se hlava pátá (§14) včetně nadpisu zrušuje,
  • §20 (změny).

Důležitá jsou i Přechodná a závěrečná ustanovení, uvedená v Čl. II novely.
Čl. III - Zmocnění k vydání úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §36 a §46b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
 • Změna v §6 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.
 • Změna v §31 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
 • Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §21 (změny),
  • bod 3. Za §25 se vkládají nové §25a a §25b - účinnost změny dnem 1.1.2005,
  • §32 (změny),
  • bod 5. V §40 odst. 1 se na konci věty doplňují slova "a s pobočkou v Brně" - účinnost změny dnem 1.1.2005.
  • §46 (změny),
  • bod 8. V §54 odstavcích 1, 2 a 3 v druhých větách se za slovo "vykonat" vkládají slova "alespoň v Brně a v Praze" - účinnost změny dnem 1.1.2005.
  • §56 (změny),
  • vkládá se nový §56a.
 • Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §48 (změny),
  • §56 včetně poznámky pod čarou č. 4a) - nové znění,
  • §81 (změny),
  • §85 až §88 - nové znění,
  • §95, §96 (změny).
 • Změna v §6 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn prvním dnem čtvrtého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.9.2004) s výjimkou ustanovení čl. VIII bodů 3, 5 a 8, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.