1/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 1/2020 Sb.
Částka 1
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 12. 2019
Rozeslán dne 3. 1. 2020
Platnost od 3. 1. 2020
Účinnost od 3. 1. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 2, 5, 9 až 15, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 40, 46, 51 až 56, 58, 59, 63, 65 a 66, která nabývají účinnosti 3.1.2020.
Novelizuje předpis 458/2000 Sb., 383/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Změny: - účinnost od 1.1.2021

 • Změna zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Změny v ustanoveních:

 • §1, §2, §7, §8, §9, §13, §14, §15, §16, §19, §20, §21, §26 (změny),
 • §11, §12, §17 - nové znění,
 • v §18 odst. 2 písm. b) se částka "2 000 000 Kč" nahrazuje částkou "20 000 000 Kč" a slova "nebo h)" se nahrazují slovy "nebo e)",
 • příloha č. 2 a č. 3 se zrušují,
 • body 1., 2., 5., 9. až 15., 18., 19., 24., 25., 27., 29., 40., 46., 51. až 56., 58., 59., 63., 65. a 66. - účinnost od 3.1.2020
  • v §1 úvodní části ustanovení se za slova "(dále jen "Úmluva")" vkládají slova "a Pařížskou dohodou27)",
  • v §2 písm. f) se slova "v rozsahu získaných povolenek" zrušují,
  • §3, §4, §6, §9, §18, §25, příloha č. 1 (změny),
  • vkládá se nový §6a,
  • v §7 se zrušuje odstavec 3,
  • v §7 odst. 4 se slova " , 2 a 3" nahrazují slovy "a 2", za slovo "není-li" se vkládá slovo "zákonem" a za slova "zásobování tepelnou energií," se vkládají slova "podpora kogenerační výroby elektřiny a tepla,",
  • v §9 odst. 1 se věta první nahrazuje novou větou,
  • v §9 odst. 1 se věta poslední zrušuje,
  • §10 - nové znění,
  • nadpis §13 - změna,
  • v §13 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8.
 • Změny v §20a a §91a v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).